Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als de autoriteit der kerk of die der schrift onomstootelijk vaststond, maar nu in al hare nietigheid uitkomen, is het geloof van den Moslim overal redelijk. Men wijze niet, om dit te weerspreken, op de phantastische voorstellingen omtrent hetgeen na den dood zal plaats hebben, want deze behelzen toch geene ongerijmdheden. Zij zijn de vruchten der phantasie, niet anders.

Wellicht zal men vragen of het dan zooveel redelijker is aan den Qoran te gelooven, dan aan de Schrift? Doch daarmede brengt men de kwestie op verkeerd terrein. Of men aan den Qoran dan wel aan den Bijbel (als geinspireerd) gelooft is uit redelijk oogpunt onverschillig. Het geldt daarbij de beoordeeling of een verschijnsel, in casu een bepaald boek, van dien aard is, dat het zich niet volgens de bekende natuurwetten laat verklaren, zooals de Mohammedaanse!)e theologen heel goed hebben ingezien en daarom tractaten hebben geschreven over het buitengewoon karakter van het heilige boek. Iemand, die uit een slecht boek goede dingen leert, handelt redelijker, dan hij die uit een goed boek onzin overhoudt. Toegegeven nu, dat de Qoran, zoo men wil, een slecht boek is, zoo blijft het desniettemin volkomen waar, dat de Moslims daaruit een veel redelijker geloofssysteem hebben afgeleid, dan de Christenen uit hunnen zooveel beteren bijbel. En dit voordeel schatte men niet gering. Onze orthodoxe broeders waren heel wat minder verlegen, zoo hun geloof zich maar beter voor het verstand liet rechtvaardigen. Luther heeft het dikwijls kwaad genoeg gehad met „Frau Yernunft."

Heeft de Islam de zedelijkheid niet in zich opgenomen, evenzoo heeft hij de hulp der kunst versmaad, zoo men de

Sluiten