Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gument in alle landen. Hoe komt het dan, dat daarvan „niets bekend is, dat men het jaar waarin het gebeurde „niet heeft opgeteekend, dat geen dichter daarvan iet3 meldt, „dat geen ongeloovige daarmede is bekeerd en dat geen „Moslim het als bewijs tegen hem heeft aangevoerd?"1). Met het geloof aan Djinn's stak hij openlijk den draak en hij spotte met de pedanterie van een ander bekend overleveraar, abu-Horeira, die altijd den mond vol had met : „mijn vriend (Mohammed) heeft dit gezegd, mijn vriend „deed zóó en zóó". Elders wees hij aan, hoe verschillende traditiën met elkaar streden of den Qoran weerspraken, zoodat ibn-Qoteiba voornamelijk door zijn aanval gedrongen werd om de traditie te verdedigen.

Zooals gezegd is, erkenden de Motazelieten het gezag van den Qoran, maar het is moeilijk zijn gezag te handhaven naast een zoo heerschzuchtig wetgever als de rede. Doch hier bood de oneigenlijke interpretatie een middel aan, om conflicten tusschen de twee gezaghebbenden te voorkomen, ofschoon tot eer van de Motazelieten gezegd moet wordeni), dat zij slechts spaarzaam en in gevallen, waar er werkelijk reden daarvoor is, daarvan gebruik maakten. Heerschte er zoo groot verschil tusschen de bronnen, waaruit orthodoxen en Motazelieten hunne geloofsregels afleidden, geen wonder, dat zij dan ook tot zeer verschillende resultaten kwamen. Kenmerkend is in dat opzicht voor de laatsten de loochening der goddelijke attributen en der predestinatie, weshalve zij zichzelven den naam gaven van, mannen der éénheid en rechtvaardigheid Gods J«Pi),

1) Ibn-Qot. Cod. Lujjd. f. 81.

2) De Qoriii-commentaar van deu Motazeliet Zamakhshari wordt terecht zeer hoog geacht.

Sluiten