Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich nu dan ook uit het woelige leven da&r terug om nog een tijdlang te schitteren, totdat ook het laatste, waarop zij zich meer dan op iets anders mochten verheffen, aan hunne orthodoxe tegenstanders ten goede kwam en zij zelf uit de rij der bestaande Mohammedaansche secten verdwenen. Zij hadden hun plicht gedaan: in de tijden toen het ongeloof in de Mohammedaansche maatschappij scheen te zullen zegevieren, toen de orthodoxe partij onmachtig was het dreigend gevaar te bezweren, toen waren zij het geweest , die den godsdienst van den Mekkaanschen profeet hadden verdedigd, die dien godsdienst van een blind autoriteitsgeloof tot redelijk inzicht hadden zoeken te verheffen, die de vaan van humaniteit en zedelijke verantwoordelijkheid hoog opgeheven gehouden hadden. Voorwaar geen geringe lof, doch die hun ten volle toekomt.

Maar wachten wij nog een weinig met ons oordeel, totdat wij ook het Godsbegrip der Motazelieten hebben leeren kennen. Daarin toch spreekt zich de zienswijze van elke religieuse richting het duidelijkst uit, daarnaar beoordeelt de beoefenaar der vergelijkende godsdienstwetenschap het al of niet bestaan van verwantschap tusschen verschillende godsdiensten. Toch vereischt een dergelijk onderzoek groote omzichtigheid, want de dogmatische formules, waarin men het Godsbegrip heeft zoeken uit te drukken, zijn dikwijls zóó abstract,] schijnbaar zoo geheel zonder samenhang met de werkelijke wereld, dat het groote moeite kost uit dit weefsel van metaphysische grootheden nog iets, dat ooit een mensch belang heeft kunnen inboezemen, uit te vinden.

Het bovengezegde blijkt dadelijk waar te zijn, wat de Motazelieten betreft, zoo wij slechts bedenken, dat zij zich zeiven geen beteren naam wisten te geven dan dien van

Sluiten