Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zelf te spreken. Wat is wetenschap anders dan hetgeen de natuurlijke wereld heeft gezegd tot natuurlijke menschen? Wat is openbaring anders dan hetgeen de geestelijke wereld heeft gezegd tot geestelijke menschen ? Laat ons althans vragen wat de Openbaring van die Geestelijke wet der biogenesis heeft meegedeeld; later kunnen wij dan onderzoeken of de wetenschap, met bevestiging van deze uitspraak, ook wellicht meerdere aanspraken kan doen gelden op het recht, om gehoord te worden.

De woorden der Schrift, boven dit hoofdstuk geplaatst, bevatten een duidelijke en oorspronkelijke uitspraak over de wet der biogenesis voor 't geestelijke leven. „Hij, die den Zoon heeft, heeft het leven, en hij, die den Zoon niet heeft, heeft het leven niet." Leven nu hangt af van de aanraking met liet leven. Het kan niet ontstaan uit zich zelf. Het kan zich niet ontwikkelen uit iets, dat geen leven is. Daar is geen spontane generatie, evenmin in den godsdienst als in de natuur. Christus is de bron van 't leven in de geestelijke wereld; en hij, die den Zoon heeft, heeft het leven, en hij, die den Zoon niet heeft, hij heeft, wat hij voorts ook hebben moge, het leven niet. Hier, op dit verheven terrein, wordt nadrukkelijk de klassieke formule o m n e vivum ex v i v o, d. i. geen leven zonder voorafgaand leven, gehandhaafd. In deze mystieke theorie over den oorsprong van het leven denken al de schrijvers van het N. 1. eenparig. En, zoo als we gezien hebben, Christus zelf grondvest het Christendom op de biogenesis, verstaan in haar meest letterlijken vorm. „Tenzij iemand wederom geboren worde uit water en geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan. Wat uit vleesch geboren is, is vleesch, en wat uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat ik u gezegd heb, dat gij wederom geboren moet worden." Waarom voegt de Heer er bij: verwonder u niet? I rachtte hij de vrees te bedaren in 't verschrikt gemoed van Nicodemus, dat daar meer in deze nieuwe leer sprak dan een eenvoudige analogie tusschen de eerste en tweede geboorte ?

De verhouding van den natuurlijken mensch tot het geestelijke, is een onderwerp, waarover het N. T. zich evenzeer heeft uitgesproken. Niet alleen in betrekking tot den geestelij-

Sluiten