Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er op, dat de wolk ons niet hult in haar schaduw, voordat wij de gewichtigste waarheid in den godsdienst hebben erkend : dat Christus is in den Christen.

Niet, alsof hiermee iets nieuws gezegd wierd. De verschillende Kerken hebben altijd geloofd, dat Christus de bron van 't leven is. Geen geestelijk mensch zal ooit beweren, dat zijn geestelijke natuur vrucht van zijn eigen arbeid is. „Ik leef," zal hij ons verklaren, „doch niet meer ik, Christus leeft in mij." Christus ons leven, dat is inderdaad de leer der kerken geweest van Paulus tot Augustinus, van Calvijn tot Newman. En toch, als de geestelijke mensch scherp ondervraagd wordt betreffende deze belijdenis, ontdekken wij tot onze verbazing, dat er in menig gemoed op dit punt groote onvastheid heerscht. In 't afgetrokkene wordt deze leer zonder aarzelen beleden. Maar wanneer men er nadrukkelijk over ondervraagd wordt — dan durft men niet, of nauwlijks antwoorden. Dan gelooven wij niet inderdaad, dat de levende Christus met ons in aanraking kwam, dat hij woning in ons gemaakt heeft. Het geestelijke leven is voor ons niet iets zóó wezenlijk bepaalds als het natuurlijke leven. En wij dekken onzen terugtocht naar een ongeloovig halfdonker — door te zeggen, dat de eerbied jegens God zulks vereischt, en dat er immers geschreven staat: „Tot hiertoe en niet verder !" Achter die woorden heeft niet zelden menige intellektueele zonde zich verscholen. Indien menschen niet verlangen verder te gaan, vinden zij het alleszins behoorlijk en gepast, om zich neêr te zetten aan de uiterste grens van het Heilige Land, bewerende dat men hier zijn schoenen behoort te ontbinden. Toch moet ons de verklaring van het hart, dat wij, als wij eerbied voor de deugd verklaren, daarmeê de onwetendheid niet zonder meer verontschuldigen ; ook mogen wij niet, voorgevende voor het mysterie ons te buigen, een waarheid ontduiken, welke honderde malen in den duidelijksten vorm in het Nieuwe Testament geleerd wordt. De grootste waarheden worden steeds het gemakkelijkst geschonden. En niet het geringste voordeel er van, dat deze kwestie beschouwd wordt van het tegenwoordig standpunt, is hierin gelegen, dat wij er aan zien kunnen, hoe een ingewikkelde leer werkelijk het licht van een wetenschappelijke verklaring

Sluiten