Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algeheele onthouding op een veel grooter aantal gevallen toepassen, dan alleen op die van de „onmatigheid". Er is geen andere handelwijze afdoende tegenover eenige zonde des vleesches. De ware aard van deze betrekkingen maakt het volstrekt noodig, dat elk slachtoffer van ongeoorloofde lusten, in welke richting ook, zich geheel onthouden zal. Vandaar dat Christus' schijnbaar overdreven en besliste taal het eenig mogelijke, zoowel als het eenig liefderijke middel aangeeft: „Indien uw rechter oog u ergert, trek het uit en werp het van u. En indien uw rechterhand u ergert, houw haar af, en werp haar van u.''

De echte humaniteit van hetgeen men noemt „plotselinge bekeering is nooit naar verdienste erkend geworden. In onze bespreking van de „Biogenesis" wezen wij er reeds op, dat terwijl groei een langzaam en geleidelijk proces is, de overgang van den dood tot het leven, zoowel op natuurlijk als op geestelijk gebied, het werk is van een oogenblik. Hoedanig ook de bewuste ure van een tweede geboorte moge zijn, het staat vast, dat, naar biologische beginselen, het wezenlijke keerpunt letterlijk een oogenblik is. Maar deze verkeerd begrepen, verminkte en daarom verachte leer kan even goed verdedigd worden op zedelijke en humane gronden. Indien een hervormer, met de daartoe vereischte kennis van het menschelijk leven, zich er toe zette om een plan te beramen voor de redding van zondige menschcn, zou hij waarschijnlijk tot de slotsom komen, dat alles wel overwogen, de beste weg en misschien wel de eenige weg, om een zondaar terug te brengen van de dwaling zijns wegs zou zijn, het onverwijld te doen.

Stel, dat men een dronkaard aanried, om van de dagelijksche hoeveelheid drank, welke hij nuttigt, de eerste week een gedeelte af te nemen; en de tweede week nog een gedeelte, en zoo voort! Of vooronderstel, dat het hem eens vergund werd zich eiken avond tg bedrinken, dan om den anderen avond, dan alleen op Zaterdagavond, en eindelijk alleen op elk Kerstfeest! Hoe zou een dief worden bekeerd, indien hij zoetjens aan het aantal zijner oneerlijke bedrijven af deed nemen, of een die zijn vrouw mishandelt, door trapsgewijze het aantal zijner slagen te verminderen? Het

Sluiten