Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisselende kampplaats overblijven, om zijn toorn te prikkelen. Zijn omgeving, kort uitgedrukt, is een onstandvastige quantiteit, en zijn uitvoerigste berekeningen en voorzorgsmaatregelen moeten hem telkens en onverhoeds misleiden.

Dc zaak, waarmeê hij nu rekening heeft te houden, is juist de correspondentie, zijn temperament zelf. En dit eischt, zoo als hij zeer wèl weet, een lange en verootmoedigende tucht. Het geval is volstrekt niet van chirurgischen, maar van medischen aard, en het mes is van niet meer nut dan bij een geval van koorts. Ken bepaald prikkelend iets heeft zijn aderen vergiftigd, en dc scherpe vochten, die door de geheele oppeivlakte van zijn leven zich hebben verbreid, kunnen alleen worden tot staan gebracht door een trapsgewijs toenemende zachtere stemming van zijn gemoed, t Is nu bekend, dat het menschelijk lichaam voor sommige koorts-kiemen als 't ware een soort bodem oplevert. De mensch, wiens bloed rein is, heeft er niets van te vreezen. Zoo wordt ook hij, wiens gemoed gereinigd en verzacht is, bestand tegen deze kiemen der zonde. „Toorn, gramschap, boosheid en spot" kunnen in zulk een bodem geen wortel schieten.

Het onderscheid tusschcn deze wijze van handelen tegenover de zonde, en de hierboven door ons beschrevene, willen wij door een andere analogie toelichten. De twee processen staan in 't nauwste verband met twee verschillende natuurlijke beginselen. De verminking van een lid, bijv. vindt haar analogie in de i n s n ij d i n g, welke de hoveniers dikwerf verrichten, en waardoor zij het leven uit een onnut in een nuttig kanaal overleiden. Een deel van een plant, dat zich wederrechtelijk een groot aandeel toeeigende van de kracht van 't geheele organisme, maar zonder naar evenredigheid daarvoor terug te schenken, wordt op eenmaal afgesneden, zoodat het levensproces krachtiger kan worden voortgezet in de vruchtbare deelen der plant. Christus maakt van dit beeld gebruik in de welbekende woorden : „Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht moge dragen.'' Daar de kracht van een gewas voornamelijk aangewend wordt tot het vormen van hout of een stengel, moet een aantal nuttelooze correspondenties plotseling worden afgebroken, terwijl de doeltreffende betrekkingen moeten in

Sluiten