Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dit punt in duisternis gehuld gebleven. Het eischte omtrent dit punt onbepaald gezag. Maar over hetgeen nu aan het geestelijke leven noodzakelijkerwijs het element der eeuwigheid bijzette, daarover zweeg ook de best-ontwikkelde theologie.

Het was voor de hedendaagsche theologie weggelegd, deze centraal-waarhcid van het christelijk geloof te verdedigen en toe te lichten. En daarom moet, met het oog op den godsdienst, zoowel den praktischen als den theorctischcn, deze tweede en wetenschappelijke definitie van het eeuwige leven begroet worden als een prediking van het grootste gewicht. Dc reden, waarom zij tot heden nog niet in haar waarde erkend is door godsdienstige denkers, maar reeds eenige jaren door hen onopgemerkt is gelaten, valt niet moeielijk te vinden. Het vertrouwen in de wetenschap als een steun voor 't geloof, is nog niet vast genoeg, om het te rechtvaardigen, dat men daar getuigen gaat zoeken voor dc hoogste christelijke waarheden. De natuur, zoo meent men, kan alleen licht verspreiden over leerstukken van minder gewicht. En toch, de godvruchtige onderzoeker, die zijn voetstappen zet in de juiste richting, zal ook 1111 in het nog nevelachtig schemeren der wetenschappelijke wereld veel vinden, dat zijn verheven geloof zal verhelderen en versterken. Hier biedt zich, en wel ongezocht, de gelegenheid aan, om het eigenlijke hart van het Christelijk stelsel te toetsen. Tot heden heeft de Christenwijsgeer zich bepaald tot en zich vergenoegd met de wetenschappelijke waarschijnlijkheid, dat de mensch niet zal vernietigd worden. Met Butler heeft hij uit de gedaanteverwisseling der insecten besloten tot het bestaan van een toekomend leven.

Met de schrijvers van „The Unseen Universe", heeft de apologeet geleerde en zekerlijk ook wel indruk makende argumenten gebouwd op de wet der continuïteit. Maar nu kunnen wij nader komen. Voor het eerst komt de wetenschap positief in aanraking met het Christendom op het punt van de leer der onsterfelijkheid. Zij plaatst ens tegenover een wezenlijke bepaling van een eeuwig leven, gegrond op een volledige en zeer nauwkeurige toetsing van de vereischte voorwaarden. De wetenschap beweert niet, dat zij aan die

Sluiten