Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,

Noch hoogte, noch diepte, noch eenig' ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heer." (Rom. 8: 35—39).

Het zou een bezwaar voor sommigen kunnen wezen, dat die „volmaakte gemeenschap" tot den mensch komt langs zulk een buitengewonen weg. De onderste lagen van deze leer zijn veelbelovend genoeg; zij loopen volmaakt evenwijdig met de natuur. En indien de natuur de „volmaakte betrekking," vereischt voor een eeuwig leven, aan de hand had gedaan, dan was zij onaantastbaar. Maar dit plotseling beroep op iets buiten de natuurlijke omgeving verbreekt de continuïteit, en verraadt een blijvende zwakheid in de geheelc theorie.

Hierop hebben wij een tweeledig antwoord. Allereerst dit: te treden buiten hetgeen wij natuur noemen, is niet te treden buiten de omgeving. De natuur, de natuurlijke omgeving, is slechts een gedeelte der omgeving. Er is een ander groot gedeelte dat, al zeggen sommigen er geen gemeenschap meê te hebben, toch daarom niet onwezenlijk, of onnatuurlijk heeten moet. De redelijke en zedelijke wereld is onbekend aan de plant; toch bestaat zij werkelijk. Men kan niet zeggen, dat één van beiden voor de plant onnatuurlijk is, ofschoon men wel kan zegger, dat zij uit het oogpunt bezien van het plantenrijk, boven n'a t u u r 1 ij k zijn. De dingen zijn natuurlijk of bovennatuurlijk naar gelang van het standpunt, vanwaar nien ze waarneemt. De rnensch is bovennatuurlijk voor de delfstoffen ; God is bovennatuurlijk voor den mensch. Wanneer een mineraal door een levende plant aangegrepen en tot het organisch rijk opgeheven wordt, wordt er geen misdrijf tegen de natuur begaan. Het treedt eenvoudig een ruimer omgeving binnen, welke vroeger er voor gesloten was, maar welke er nu geheel en al natuurlijk voor is. En wanneer liet hart van een mensch wordt aangegrepen door den levendmakenden Geest van God, wordt

Sluiten