Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(en bovendien al zijne andere werken) en Zollner's " Transcendente Pfiysics" *) Wanneer ge die boeken gelezen hebt, zult ge beginnen op de hoogte te komen. Dan kunt ge naar séances gaan en uwe gedachten zullen daarbij niet langer van 't slag zijn, "dat het water troebel maakt".

Laat mij u een voorbeeld geven van wat ik met dezen laatsten zin bedoel. Een mijner vrienden, die zich ophield met spiritisme van een bijzonder hoog soort, was eens met drie of vier anderen (die later allen op verschillende wijzen beroemd zijn geworden) midden in eene séance, waarop mededeelingen van onderrichtenden en indrukwekkenden aard werden gegeven. Het gesprek tusschen de aanzittenden en hunne geestelijke vrienden — niet slechts gewone menschen, die zij hadden gekend en die overleden waren, maar wezens van hoogere orde — had gedurende een tijd, zooals bij vele vroegere zittingen rustig plaats, toen het plotseling afgebroken werd. Niemand begreep er de reden van, totdat kort daarop eene vroolijke stem door het halfgeopende raam riep: Zijn jelui alweer bezig?" Een hunner goede kennissen nl. voor wien spiritisme een soort spelletje beteekende, was "voor de grap" langs een ladder naar boven geklommen. De man had er heelemaal geen kwade bedoeling mee; hij wist er te weinig van om te vermoeden, dat hij kwaad deed, maar toch had hij voor Newfoundlander in den stroom met forellen gespeeld," toen hij bezig was zachtjes en onhoorbaar tegen 't raam op te klimmen, en dat terwijl de kring van ernstige navorschers zijne komst in 't geheel niet hadden vermoed.

Laat ons thans veronderstellen, dat een nieuwe navorscher over het punt heen is, waarop zijne verstandelijke atmosfeer een hinderpaal voor manifestaties zou zijn. Wat is dan voor zoo iemand de beste manier, om een practisch onderzoek te beginnen? Wij nemen thans aan, dat hij genoeg erover gelezen heeft, om er niet geheel onwetend tegenover te staan. Hij verlangt echter vurig om zélf t een en ander te zien en te ondervinden — een zeer redelijke en prijzenswaardige wensch — terwijl hij zeer goed het feit beseft, dat bedrog onder mediums van beroep volstrekt niet uitgesloten is en men hiertegen moet waken, wanneer men

•) In t Hollandsch leze men eerst: "Handleiding tot de kennis van het spiritisme" door H. N. de Fremery; "Een nieuw Veld van Wetenschap" enz. K

Sluiten