Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gene te krijgen, waar 't naar verlangt, als 't dit een ander afhandig kan maken. Het is heelemaal niet gesteld op eene onschuldige echtverbindtenis met de vrije zuurstof in de lucht, maar nauwelijks hebt ge 't gebracht bij een ander metaal, dat zich reeds met een atoom zuurstof heeft verbonden, of het aluminium zal juist dat atoom begeeren en het met zulk een hartstocht en woede aan het andere metaal ontrukken, dat de warmte door die scheiding ontstaan, grooter is, dan elke bekende warmtegraad, grooter zelfs dan de warmte in een electrischen oven ontwikkeld.

In minder dichterlijke termen zal ik thans beschrijven, hoe 't geval zich toedraagt. Ge moet om te beginnen uw aluminium tot een zeer fijn poeder bereiden, hoewel niet zoo fijn als 't lood bij de proef, die ik u reeds beschreef. Daarna moet ge dat poeder zeer zorgvuldig vermengen met een ander poeder, dat bestaat uit oxide van 't een of ander metaal, zeg mangaan, dat wanneer 't zich eenmaal met zuurstof heeft verbonden, er haast niet van te scheiden is. Nu moet ge het verbrandingsproces op eene bijzondere manier bewerkstelligen. Ge kunt het niet gedaan krijgen met een brandende lucifer, maar ge moet er een weinig van een ander mengsel bovenop strooien — aluminium poeder en bariumoxide, dat ge wèl met een lucifer kunt aansteken. Wanneer dit gebeurd is, brengt het de mangaanverbinding in beroering en de verbranding levert iets zeer bijzonder schoons en schitterends op.

Zooals ik reeds zeide is de opgewekte warmte zoo buitengewoon, dat de nieuwe verbinding, oxide van aluminium, die niets anders dan klei is, in den vloeibaren toestand is overgegaan. Wanneer de smeltkroes, waarin de bewerking heeft plaats gehad, groot genoeg is, en de hoeveelheid van het gebruikte metaal groot genoeg dan kan de gesmolten klei uitgeschonken worden en tot daartoe geëigende doeleinden worden gebruikt—bijv. voor lasch-rails — maar daar behoef ik niet verder over uit te weiden. Uit een wetenschappelijk oogpunt bestaat de belangrijkheid in de bijzondere wijze waarop door affiniteit verschillende werkingen plaats hebben.

Sluiten