Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Geschiedenis van Atlantis.

Van alle onderzoekingen, die door de beoefenaren der occulte

wetenschap zijn ingesteld met het doel, ons in staat te stellen, de wereld waarin wij leven beter te begrijpen, zijn er weinige belangrijker dan die, welke ons een bijna volkomen en afgewerkt beeld hebben geleverd van de beschaving, die in lang vervlogen eeuwen op aarde heerschte, voor dat nog door de langzame geologische veranderingen de vastelanden den huidigen vorm hadden aangenomen. Afgescheiden van de belangstelling, die de mensch voor de geschiedenis heeft, welke op deze wijze onthuld is geworden, biedt zij hun (die zich door de bekrompenheid der middeleeuwsche godsdienstige begrippen geen denkbeeld konden vormen van de wijze der Goddelijke werkzaamheid) tevens een volkomen nieuwen kijk op de geheele scheppingstheorie.

Tegenwoordig is iedereen vertrouwd geraakt met het denkbeeld van evolutie, als de wijze, waarop hoogere vormen van plantaardig en dierlijk leven langzamerhand ontstonden uit die van nog vroegere tijden. Maar terwijl wij weten, dat de biologische wetenschap millioenen jaren noodig heeft, om de evolutie van de eene diersoort uit de andere te verklaren, hebben de meesten er zich gemakkelijk mede tevreden gesteld, om te denken, dat de overgang van den oorspronkelijken wilde uit het "steenen tijdperk" — zooals het vagelijk genoemd wordt — tot de geestelijke volmaaktheid, die wij in hei oude Griekenland ten toon gespreid zien, zich afspeelt in de een of twee duizend jaar, die geschiedkundige wetenschap heeft vastgesteld voor het tijdperk van ontwikkeling, dat voorafgaat aan de geschiedenis van het oude Griekenland. Millioenen jaren worden toegewezen aan het natuurlijk verloop, dat vereischt wordt om bijv. het lichaam van een schaap te doen ontstaan uit het lichaam van

È

Sluiten