Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man en daardoor zijns gelijke op sociaal en politiek gebied. Niet dat men in die dagen zijne staatkundige macht uitoefende door het stemrecht, als bij ons, maar de vrouw werd als lid van verschillende raden benoemd aan wie belangrijke functies waren toevertrouwd, en tot bestuurders van landstreken gekozen onder den hoogstaanden alleenheerscher. Het ligt niet op mijn weg om politieke kwesties te behandelen, anders zou ik allicht een lofzang aanheffen op dit belangwekkend systeem.

Na 't glanspunt van grootsten bloei ongeveer een millioen jaren geleden, begon de Atlantische beschaving te verminderen. De onschuld van het volk was meer de onschuld der jeugd dan die van eene verlichte, geestelijke overtuiging. De krachten, die vele van hen bezaten, werden gemakkelijk aangewend tot zelfzuchtige en onedele doeleinden. Trouw aan de uitstekende heerschers begon te verdwijnen. Opstand en verzet brak uit en langzamerhand viel het land ten prooi aan verschrikkelijke burgeroorlogen. Het reusachtige hoofdstuk van 's werelds geschiedenis, vervat in het Atlantische tijdperk liep naar zijn treurig einde.

Uitgestrekte overstroomingen en aardbevingen begonnen het groote vastland te ondermijnen en omstreeks 800.000 jaren geleden begonnen er veranderingen, waardoor het ten slotte in tweeën werd gesplitst en gescheiden van wat toen langzamerhand begon aan te groeien tot het hedendaagsche Amerika, en losgescheurd van het noordoostelijke deel. Dit werd mettertijd vereenigd met nieuw land, dat gevormd werd door de opheffing van Skandinavië en westelijk Duitschland, zoodat wij na deze groote veranderingen een groot stuk land vinden, dat zich uitstrekte van Noordkaap tot Spanje en natuurlijk de streek insloot, die nu Groot-Britannië en Ierland vormen. Eerst zeer veel later werden dit eilanden.

Sluiten