Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nakken en tabellen, die daarvoor noodig zijn, worden geregeld uitgegeven en ieder kan de regels leeren om "een horoscoop te trekken." Maar om er de beteekenis van te begrijpen, dat is iets anders. Daarvoor moet de astroloog doordrongen zijn van de kennis van alle beteekenissen die door Ptolemeus toegekend werden aan de bijna in het oneindige verschillende conjuncties, standen, betrekkelijke hoek-afstanden enz., die op de hemellichamen betrekking hebben. En teneinde toekomstige gebeurtenissen te voorspellen door middel van de onhandige methoden, zooals die tot ons gekomen zijn, moeten er ingewikkelde berekeningen gemaakt worden, om de plaats te bepalen, die door de planeten in toekomstige tijden zullen worden ingenomen. Ten slotte zal geen moderne astroloog van eenige beteekenis met betrekking tot 't trekken van horoscopen er aanspraak op maken, iets meer te doen, dan waarschijnlijkheden te voorspellen. De berekeningen zooals wij die nu moeten maken, zijn óf te slordig om betrouwbaar te zijn, óf te ingewikkeld om door wie dan ook nauwkeurig uitgevoerd te worden. Maar er is nog een andere tak van astrologie, de "uurhoekastrologie" genaamd, die er geen aanspraak op maakt zooveel te omvatten als dat gedeelte, dat op geboorten betrekking heeft, daarentegen echter veel gemakkelijker is uit te werken. Dit gedeelte lijkt echter nog ongerijmder, nog dwazer, nog meer tegen alle rede in dan het andere.

Maar ondervinding verwerpt alle ongeloovigheid. Als er eene werkelijk belangrijke, gewichtige vraag over uw leven, gezondheid, fortuin of geluk zwaar op u weegt en het u plotseling zou invallen 'kan de astrologie mij op die vraag een antwoord geven?" — dan zou, hoe belachelijk en ongerijmd dit ook schijnt, astrologie dit hoogstwaarschijnlijk inderdaad kunnen. Gijzelf, indien ge een astroloog zijt, of iemand anders in uw plaats — de regels, welke hierbij gevolgd moeten worden zijn in beide gevallen een weinig verschillend — moet eene figuur trekken, eene hemelkaart maken van het oogenblik, waarop het u in 't hoofd kwam zulks te doen. Als gij dat oogenblik goed hebt opgeteekend, kan 't werk verder op elk ander tijdstip dat u schikt, gedaan worden. Dan kunt ge de kaart lezen volgens bepaalde regels (die in 't geheel geen ingewikkelde berekeningen noodig maken) en ge hebt het antwoord op uwe vraag!

Sluiten