Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men zou nu denken, dat menschen, aan wie deze gebeurtenis bekend waren, het zouden vermijden het verlaten huis te bezoeken; maar er zijn lieden, die door het ongeziene aangetrokken, meer dapper dan verstandig zijn in het trotseeren van gevaren, waarvan zij de beteekenis niet begrijpen. Ik ken iemand, die na 't hooren van de bovengenoemde voorvallen en de menschen, wie het overkomen was, kennende, of ten minste enkele hunner, toch er op stond om een kijkje te nemen in het geheimzinnige huis en zijne omgeving. Hij raakte noch de voorwerpen, noch de stolp aan, maar niettemin werd hij bij zijne thuiskomst naar bed gedreven door eene raadselachtige, pijnlijke ziekte, waar hij acht a tien dagen mooi mee bleef, hoewel hij een meer dan gewoon gezond mensch is, voor wien ziek zijn iets nieuws was.

Thans de wetenschappelijke waarde van deze onaangename gebeurtenissen. Wij zouden geen theorie kunnen opwerpen over de krachten, die achter de schermen speelden en die zulke gevolgen teweegbrachten als de bovenbeschrevene, zonder dat wij heel wat meer zouden moeten weten, dan nu t geval is, van de oorspronkelijke tragedie, die verbonden was aan de gevaarlijke voorwerpen Het is echter om verschillende redenen duidelijk, dat zij in verband stonden met meer dan één gewelddadigen dood, die in de grootste verbittering en haat plaats had. Wat de juiste aard van de zonde en het lijden was, die tot zulk een haat leidde, weet ik niet, maar wij weten genoeg van de algemeene werking van hei astraal gebied, om ervan overtuigd te wezen, dat de tegenwoordige overblijfselen van dat lijden en van dien haat niet onmiddellijk veroorzaakt worden door het bewust willen van eenig overleden mensch, die nog bewust op het astraal gebied leeft.

Op de eene of andere manier werd ten tijde van de oorspronkelijke tragedie uit den oceaan van onschadelijke energie een gedeelte ervan met een slecht doel belevendigd, wat het verschrikkelijke tengevolge had, dat wij zooeven beschreven.

Gedachte, verbeelding, wil zijn scheppende krachten op dat gebied der natuur, dat doortrokken is van dien oceaan van beschikbare energie. Tegenwoordig weten slechts weinig menschen van onze ontwikkeling, op welke wijze deze krachten beheerscht worden. Wat ik hier gezegd heb, zal hen daarbij toch niet leiden. De kunst hangt niet af van de vraag, of wij een zeker

Sluiten