Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen, moet beschouwd worden als gevoeligen en hoeveel als Q. M.? Hier verrijst de moeilijkheid omtrent de groote verscheidenheden, die zijn op te merken wat den graad van gevoeligheid aangaat van hen, die niet volstrekt ongevoelig zijn voor al zulke invloeden. In zijn hoogere vormen van volmaaktheid beteekent gevoeligheid zeer veel meer dan de loutere vatbaarheid om, bij slechte gezondheid, door mesmerisme geholpen te worden. Ik kom later op deze wonderbare toestanden terug, maar om nu voor het oogenblik bij het onderwerp der genezingen te blijven, deze hebben te maken met de laagste of onbeduidendste soorten van gevoeligheid. Personen kunnen door mesmerische methoden genezen zijn van ernstige ziekten, doch zouden niet in staat zijn in trance te geraken of ongevoelig voor pijn te worden door mesmerisme. Want denk er altijd aan, dat gevoeligheid geen zwakheid is, maai een eigenschap. Op geenerlei wijze vatbaar te zijn voor den invloed beteekent een betrekkelijk dof en slecht gevormd samenstel te hebben. Ongelukkigerwijs is dit op heden de toestand van de meesten onzer, maar ik zal dadelijk aantoonen, hoe heel ver dit af is van den toestand waarin sommigen verkeeren.

Voor wij echter hieraan komen, zal het goed zijn te spreken van de merkwaardige ontwikkeling in zekere gevallen van een bijzonder soort gevoeligheid, die personen in staat stelt om in ziekte genezen te worden door bedevaarten naar speciale plaatsen. Op het eerste gezicht schijnt er geen verband te bestaan tusschen gewoon mesmerische gevoeligheid en die geschiktheid om voordeel te trekken uit de vreemde invloeden, welke teweeggebracht worden op personen, die zulke bedevaartplaatsen als die te Lourdes in Frankrijk bezoeken, waar het niet te ontkennen is dat somtijds genezingen, die wonderbaarlijk geacht worden, hebben plaats gehad. In zulke gevallen is er oogenschijnlijk geen mesmerisme om ze teweeg te brengen. De patiënt gaat naar een plaats, waarvan het volksgeloof zegt, dat de een of andere bovennatuurlijke openbaring een genezenden invloed voorspeld heeft aan degenen, die er in een godvruchtige stemming naar zullen zoeken. In Roomsch katholieke landen is het gewoonlijk de Maagd Maria, die verondersteld wordt de voortbrengster van zulke beloften te zijn. Wat het zij, de menschen gaan in het volle geloof en worden in sommige gevallen van

Sluiten