Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik heb enkele hoofdstukken vroeger gewezen op de treffende uitkomsten, die in sommige gevallen verkregen zijn, door de uitoefening der handleeskunde. Het onderwerp komt in deze dagen zoo dikwijls onder onze aandacht, dat het wenschelijk schijnt om het liever meer ten volle te behandelen, alvorens tot verhevener onderwerpen over te gaan. Ik stel mij niet voor nog één toe te voegen aan de ontelbare verhandelingen over handleeskunde, dienstig voor het gebruik van hen die praktische handlezers wenschen te worden, maar ik wil aanwijzen wat soort van kennis betreffende iemand's gezondheid, karakter en bestemming werkelijk verkregen kunnen worden door de studie van de lijnen in de hand, de waar alle mogelijkheden van die soort ophouden.

Het succes, waarmede de handleeskunde er in geslaagd is de aandacht op zich te vestigen buiten alle verhouding tot hare werkelijke belangrijkheid als een tak van occulte wetenschap, komt klaarblijkelijk voort uit het feit, dat bijna iedereen een paar handen heeft en dat iedereen belang heeft bij alles wat direct op hemzelf betrekking heeft. Menschen, die trotsch voorwenden de geheele zaak als volslagen onzin te beschouwen, zijn niettemin gretig om een hand uit te steken wanneer ook de gelegenheid zich voordoet, en laten zich, „waarzeggen", doch slechts „voor de grap" met stilzwijgend voorbehoud, dat de handlezers somtijds bij toeval gelijk hebben, als zij in de hand lezen dat de bezitter opmerkenswaard is wegens moed, edelmoedigheid en oprechtheid, of wegens beminnelijkheid, zachtheid van aard en onzelfzuchtigheid, al naar het geslacht. In alle rangen van het leven grijpen de menschen openlijk of heimelijk naar iedere kans om de hand gelezen te worden door voor dit doel naar Bondstreet te loopen, (*) of een consult te bekomen onder den prijs van sixpence (dertig centen) al naar hun plaats in de wereld voorschrijft.

De tegenstelling tusschen de praktijk en de beweringen van

(») Straat waar duur betaalde handlezcrs wonen.

HANDLEESKDNDE.

Sluiten