Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de spieren in beweging brengt, is een kracht. Nu maken wij ons, als wij de verborgenheden der Natuur nasporen, voor het grootste deel vermogens ten nutte, in ons zelf of in anderen aanwezig waardoor feiten gekend kunnen worden die niet waarneembaar zouden zijn voor de gewone zintuigen. Maar als wij kennis maken met voorvallen van een ongewone soort, zooals die welke gewoonlijk met het spiritualisme samengaan, dan is het duidelijk dat wij in tegenwoordigheid zijn van krachten, uitgeoefend door één of meer personen, hetzij in het vleesch of behoorende tot eenig ander „gebied" der Natuur.

In het geval van de spiritualistische séance hebben wij, uiterlijk ten minste, louter te doen met menschen die allen — het medium inbegrepen — geheel lijdelijk zijn. De uitgeoefende kracht moet daarom voortkomen van een ander gebied. Maar terstond zien wij dat daarin niets ongewoons of bijzonders is. Kracht komt, als gij er over nadenkt, in het algemeen voort van een ander gebied. Werp een cricketbal en wat is er in werkelijkheid gebeurd? De bal wordt aangedreven door den arm, maar wat was de oorzaak dat uw arm bewoog? Uw wil, die in werkelijkheid een kracht is, behoorende tot de geestelijke zijde van uw natuur. Zij behoort tot een ander gebied. En hoewel de waarheid van de zaak vermomd wordt door het masker van de gemeenplaats, de verborgen kracht van den wil werkt voortdurend in op anders werkelooze stof, om gevolgen voort te brengen. De spieren, zijn uit zichzelf niet levend. Zij werken niet zonder de aandrijving van een kracht van een ander gebied bij eik van de duizenden bewegingen die zij iederen dag maken.

Maar kan de wil eenige andere soort van stof beheerschen buiten de spieren en de andere werkzaamheden van het lichaam ? Bij elke ondervinding in spiritisme komt de uitgeoefende wilskracht van wezens op een ander gebied der Natuur en de lijdelijke toeschouwers raken er aan gewoon te denken dat, terwijl „de geesten" bijna alles kunnen doen, geesten nog in het lichaam — dat wil zeggen gewone levende wezens — niets kunnen doen in die richting bij voorbeeld, van het beheerschen van physische stof, uitgezonderd door middel van hun spieren. Het is de groote fout van spiritisten, als een geheel, dat zij niet de moeite willen nemen zich rekenschap te geven van de

Sluiten