Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van spiritualisme — daarin, dat zij het voortbrengsel waren van belichaamden menschelijken wil — nooit geschokt zijn, zelfs wat hun bewijzende waarde aangaat, in een van de stormen, die sedert over Mevrouw Blavatsky's naam gewoed hebben.

De echtheid van andere en geheel verschillende verschijnselen, waarmee ik niets te maken heb gehad, werd in twijfel getrokken; maar ik kan dit alles met volstrekte onverschilligheid voorbijgaan. Een zeker vermaard onderzoek, geleid met een domheid die op zich zelf zonderling was en waarvan de uitkomsten door de Vereeniging voor Psychisch Onderzoek werden aangenomen met een overeenkomstige lichtgeloovigheid, heeft niet-oordeelende toeschouwers onder den indruk gelaten dat, in een of ander opzicht, Mevrouw Blavatsky's wonderwerking aan de kaak gesteld was. Niet alleen is dat niet het geval, maar de meest belangrijke wonderwerking waarbij Mevrouw Blavatsky ooit betrokken was — die welke beschreven is in De Occulte Wereld — is zelfs nooit ernstig aangevallen. Belachelijk gemaakt? Ja; maar gegeven een overeenkomstig laag verstand, en alles in hemel of aarde kan belachelijk gemaakt worden. Mijn verslagen van feiten zijn nooit ernstig weerlegd en wat de gevolgtrekkingen aangaat, waartoe zij leiden, deze kunnen tegenwoordig even redelijk gemaakt worden als twintig jaar geleden.

In 't kort gezegd, deze gevolgtrekkingen zijn dat, aannemende een overeenkomstig vermogen van helderziendheid op het astraal gebied, zoodat gij den aard van de krachten die daar in werking zijn kunt bestudeeren en zien wat gij doet, zij — dat wil zeggen een beperkt menschelijk wezen nog in het vleesch — krachten kunt uitoefenen over stof die behooren tot een soort die magisch genoemd worden kunnen. Het ligt, bij voorbeeld, in de macht van zulke menschen dergelijke daden te volvoeren als ik beschreven heb bij het bespreken van het spiritisme b. v. physische voorwerpen te ontbinden, hen over een afstand te verplaatsen en hen daar weer tot een geheel te maken, zoodat inderdaad iemand die dit vermogen bezit zichzelf ieder ding verschaffen kon dat hij begeerde—het goud in de kelders van de Bank van Engeland, bij voorbeeld — zonder uit zijn armstoel thuis op te staan.

En nadat ik deze eenigszins smakelijk gemaakte opheldering

Sluiten