Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de conclusien der Commissie meenen wij vooralsnog niet te moeien stellen. l)e belangrijke vraagstukken zullen ook in den kring der afdeelingen veel studie en voorbereiding vereischen en wij vertrouwen, dat men overal zal inzien, dat het aan het Hoofdbestuur niet anders dan aangenaam kan zijn, zoo het door de afdeelingen in de gelegenheid wordt gesteld de definitieve behandeling der kiesrechtkwestie zoo spoedig aan de orde te kunnen stellen als eene grondige voorbereiding in plaatselijken kring gedoogt.

Er viel natuurlijk, met het oog op de kosten, niet over te denken een exemplaar van dit omvangrijke boekwerk toe te zenden aan alle leden der aangesloten Kiesvereenigingen. Wij hebben ons er daarom toe bepaald aan elk bestuurslid eener afdeeling een exemplaar te doen toekomen. Intusschen hebben wij er voor gezorgd', dat ieder, die in het kiesrechtvraagstuk voldoende belang stelt — en wij hopen dat er zóó zeer velen zullen zijn — tegen geringen prijs zich deze studie kun aanschaffen. l)e firma II . J. Thieuie en Cie., te Zutphen heeft zich bereid verklaard het werk voor hare rekening uit te geven en het voor den prijs van f \.— in den handel te brengen. Het spreekt wel van zelf dat bij het vaststellen van dien prijs op een zeer groot debiet is gerekend, daar hel anders den uitgever groot verlies zal berokkenen.

Het Hoofdbestuur wenscht dit korte voorbericht niet te eindigen zonder een woord van erkentelijkheid voor de Commissie, die zich zooveel opoffering aan tijd en, moeite heeft getroost teneinde aan den wensch der algemeene vergadering te voldoen, /ouden wij niet durven verzekeren, dut de Commissie op dezen openlijken lof gesteld is, wel weten wij geheel te handelen in haren geest als wij daaraan toevoegen een woord van bijzonderen dank aan hem, die het rapport niet mede onderteekend heeft en aan de bewerking toch een zoo groot aandeel heeft gehad, aan den kundige// Secretaris, Mr. Kosters, wiens behandeling van het technische gedeelte op hoogen prijs is gesteld.

Ook in de afdeelingen zal zich, vooral wat de onderdeden betreft, verschil van meening openharen, maar hierover zullen alten het wel met ons eens zijn, dut de Commissie zich door dezen arbeid tegenover de Liberale Unie hoogst verdienstelijk heeft gemaakt.

Namens het Hoofdbestuur:

Mr. H. GOEMAN BORGESIÜS, Voorzitter. A. ROODHUIZEN, Secretaris.

Juni 1003.

Sluiten