Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefening van een zoo gewichtig staatkundig recht des burgers geldt, de regeling zijner bevoegdheid om het meest invloedrijk deel der Volksvertegenwoordiging samen te stellen." Werd deze organisatie aan de wisselende inzichten van den wetgever overgelaten, wat zoude dan wèl door den Grondwetgever behooren te worden geregeld!" Verder heette het van deze zijde, dat de Grondwet zooveel doenlijk te waken had »tegen eene uitbreiding van liet stemrecht buiten de grenzen, die het algemeen belang vereischt", met name dat hij een dam zoude opwerpen tegen het algemeen stemrecht.

Het hier laatstelijk medegedeeld standpunt was ook dat der Staatscommissie van 1883 geweest, die in haar rapport het bedenkelijk had geacht, de zaak geheel aan den wetgever, m. a. w. aan de inzichten eener wisselende meerderheid, over te laten, en die voor het geval, dat het algemeen stemrecht later als een eisch des tijds zou worden beschouwd, zulk een stap zóó gewichtig oordeelde, dat het geene noodelooze belemmering zoude zijn te achten, daarvoor de herhaalde overwegingen, voor Grondwetsherziening voorgeschreven, te vorderen.

Omtrent de mate, waarin de kiesbevoegdheid behoorde te worden uitgebreid, heerschte eveneens het grootste verschil van gevoelen. Velen achtten het noodzakelijk, dat, waar het hier 's lands hoogste belangen gold, behoorlijke waarborgen voor eene juiste uitoefening der kiesbevoegdheid zouden worden gesteld, weshalve zij groote uitbreiding van het kiezerscorps niet raadzaam oordeelden. Anderen zagen daartegen niet op, oordeelende, dat het gewicht der beweging naar het algemeen kiesrecht niet mocht worden miskend. Weer anderen wenschlen, bij aanmerkelijke uitbreiding, het kiesrecht niet aan individuen, maar aan hoofden van gezinnen te zien toegekend, terwijl verder voorstanders werden aangetroffen van het denkbeeld, dat de Grondwet zich niet tot éénen enkelen maatstaf van kiesbevoegdheid zoude bepalen, maar naast census of huurwaarde, de capaciteit als kenteeken voor kiesrecht zoude vaststellen.

Sluiten