Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeling niet eenstemmig, wenschten in den overgangsmaatregel den aanslag — en de betaling van het verschuldigde — in de personeele belasting als grondslag voor kiesrecht te zien aangenomen.

De Regeering had aanvankelijk in hare voorstellen tot Grondwetsherziening van 18 Maart 1885 den bestaanden toestand tot aan de vaststelling der nieuwe kieswet gehandhaafd Toen echter, na de ontbinding der Tweede Kamer bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1886, de meerderheid der nieuwe Kamer bij de behandeling van het adres van antwoord den eisch stelde, dat »aan de gewijzigde Grondwet voorloopige bepalingen worden toegevoegd, strekkende om de kiesbevoegdheid reeds dadelijk uit te breiden buiten den kring door de tegenwoordige Grondwet afgebakend", verklaarde zij zich tot gemeen overleg op dien grondslag bereid. De Regeering ging daarbij van het standpunt uit, dat een voorloopig kiesreglement wenschelijk was, wanneer de Grondwet de regeling van het kiesrecht aan de wet overliet, omdat zij in dat geval zoodanig reglement als een nuttige leiddraad voor den wetgever beschouwde. Nu het nieuwe Regeeringsvoorstel den wetgever bijna geheel vrij liet, streed een voorloopig kiesreglement niet met hare beginselen.

Het voorstel tot vaststelling van het voorloopig kiesreglement, dat de Regeering nu weldra indiende, strekte om de kieswet van 1850 in dier voege te wijzigen, dat allen tot het kiesrecht werden geroepen, die over het laatstverloopen dienstjaar ter zake van het bewonen van een huis, ten volle in de personeele belasting of voor een gefixeerd minimum bedrag in de grondbelasting aangeslagen waren en die belasting hadden voldaan. Vóór de openbare beraadslagingen over dit voorstel werd het door de Regeering nog aangevuld met een zeer belangrijke bepaling — ontleend aan een van liberale zijde ingediend amendement — krachtens welke het kiesrecht eveneens verleend werd aan een zekere categorie van personen, die van een woonhuis of onderdeel van een woonhuis, welks huurwaarde voor de personeele

Sluiten