Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, naar men meende, door de Grondwet geëischt, en zoodanig kenteeken ontbrak in het voorstel der Eegeering,

Eene krachtige partij in de Kamer was van oordeel, dat de Grondwet, hoezeer den wetgever geene onbeperkte vrijheid in de regeling van het kiesrecht latende, hem wèl onbeperkte vrijheid in de keuze van kenteekenen van geschiktheid en welstand toestond. Dat er een positief kenmerk van welstand aanwezig moest zijn, kon men in de Grondwet niet lezen; bovendien was het kenteeken, door de Regeering gesteld, van positieven aard, n.1. dat men in eigen onderhoud en dat van het gezin voorzag. Negatief was alleen het uiterlijk waarneembaar feit, dat als wettelijk vermoeden voor het bezit van het kenteeken werd aangegeven. Waar — zoo vroeg men van deze zijde — staat in de Grondwet, dat men het kenteeken van welstand niet mag trekken langs of over de grens der bedeelden? Is niet de wetgever bevoegd, het kenteeken zoo laag te stellen als hij verkiest, indien maar de bedeelden uitgesloten blijven? Is de uitsluiting der bedeelden op zich zelf niet het bewijs, dat men zich wel heeft voorgesteld, dat de wetgever het kenteeken zóó laag kon nemen, dat zonder uitdrukkelijk voorschrift zelfs de bedeelden niet meer uitgesloten bleven?

Een tweede punt, waaromtrent in de Kamer groot meeningsverschil bestond, betrof de vraag, of het wenschelijk was, de kiesbevoegdheid zóó ver uit te strekken als de Regeering in haar voorstel had gedaan. Velen achtten de uitbreiding, aan het kiezerscorps gegeven door het voorloopig kiesreglement, voldoende, en vonden geene termen om tot nieuwe uitbreiding hunne medewerking te verleenen.

Anderen oordeelden uitbreiding van het kiezerscorps noodzakelijk, maar meenden dat het Regeeringsvoorstel te ver ging. De toegang tot de stembus zoude worden opengesteld voor tal van personen, die in maatschappelijken zin nog lager stonden dan de bedeelden, voor landloopers, bedelaars, en dergelijken, die, ofschoon niet bedeeld, voor een goed deel leefden op de beurs van anderen; ook

Sluiten