Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten aanzien van dit onderwerp, dat hier wordt aangeroerd in samenhang met de overige wijzigingen, welke de Grondwet met betrekking tot de samenstelling der Tweede Kamer behoort te ondergaan, zij verder verwezen naar het derde gedeelte van ons rapport.

In de Kieswet worde de actieve kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer geregeld als volgt:

Art. 1.

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van drie en twintig jaren hebben bereikt.

Art. 2.

Yan het kiesrecht zijn uitgesloten:

1°. zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne goederen hebben verloren;

2°. zij, die bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter zake van het plegen van een strafbaar feit ontoerekenbaar zijn verklaard. De uitsluiting vindt plaats voor een tijdperk van drie jaren, aanvangende op den dag, waarop de veroordeeling onherroepelijk is geworden; 3°. zij, die als krankzinnigen in een gesticht verpleegd worden;

4°. zij, die in het burgerlijk jaar, voorafgaande aan dc vaststelling der kiezerslijsten, van rijks-, provincie- of gemeentewege onderstand hebben genoten. Onder onderstand wordt verstaan elke ondersteuning in geld of andere benoodigdheden, tot leniging van nood aan behoeftigen verstrekt, met uitzondering van geneesmiddelen ;

5°. zij, die over het laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks-, provinciale of gemeentelijke directe

7

Sluiten