Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te waken, dat geene door Regeering en Tweede Kamer voorbereide maatregelen tot wet worden, welke zouden strijden met de wezenlijke, duurzame belangen van den Staat, met de welbegrepen wenschen en behoeften des volks.

Een staatslichaam, dat deze taak te vervullen heeft, kan niet geacht worden ijdelen arbeid te verrichten. De gevaren toch, welke eene Volksvertegenwoordiging die uit slechts ééne Kamer bestond, zoude met zich brengen, zijn niet denkbeeldig. Kan niet bg zoodanig stelsel een onder den indruk van het oogenblik genomen overijld besluit voor de geheele natie verderfelijke gevolgen hebben ? Is voor eene eendrachtig met de Regeering samenwerkende kamermeerderheid, althans in tijden van politieken hartstocht, de verleiding niet groot, om, waar geen staatslichaam controle op hare werkzaamheid uitoefent, die werkzaamheid te doen strekken ten voordeele harer partij? Staat het niet te vreezen, dat zij haren invloed zal vermeerderen, hare positie in het land zal versterken ten koste harer tegenstanders; dat het goed recht der minderheden zal worden miskend, de ware belangen van het gansche volk uit het oog zullen worden verloren? Hoe licht kan onder een zwak bestuur een zich sterk gevoelend parlement de leiding der zaken zelf in handen nemen en van de rechten van initiatief en amendement een gebruik maken, dat aan een richtigen gang van zaken schade doet; hoe denkbaar is niet het omgekeerde, dat eene krachtige zelfbewuste Regeering eene zwakke Volksvertegenwoordiging medesleept en tot maatregelen doet besluiten die met de wenschen en de belangen der vertegenwoordigden weinig strooken. En dan: welk een ernstig gevaar in den Staat kan, onder het Éénkamerstelsel, de invloed van enkele weinigen opleveren! Raepsaet wees, bij zijne verdediging van het Tweekamerstelsel in de Grondwetscommissie van 1815, op de vergaderingen der volksvertegenwoordigers ten tijde der groote Fransche Revolutie, op den invloed, daarin door mannen als Mirabeau en Robespierre uitgeoefend. Wel zijn de dagen

Sluiten