Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij eene eerste klasse-Rechtbank in hoogheid en gewicht die van lid van- en Advocaat-Generaal bij een Gerechtshof evenaren; maar zonderlinger nog schijnt het, dat de zes provinciën waarin een Gerechtshof niet is gevestigd, niet in staat zijn één enkelen van alle, aldaar wonende rechterlijke ambtenaren die niet tot de hoogstaangeslagenen behooren, naar de Eerste Kamer af te vaardigen.

Verder is het niet te verdedigen, dat de Grondwet, voor zooveel zij aan bekwaamheid en verdienste eene plaats in de Eerste Kamer toekent, die eigenschappen alléén aanwezig acht bij hen, die zekere openbare betrekkingen bekleeden of bekleed hebben. Ernstig mag het worden betwijfeld, of er wel grond bestaat voor de uitsluiting van alle degenen, die, zonder tot de hoogstaangeslagenen te behooren, zich in het bijzondere leven eene eervolle plaats in de maatschappij hebben weten te verwerven, of de voorkeur van den openbaren dienst boven het vrije beroep wel te rechtvaardigen is, waar het de vraag betreft, wie in de Eerste Kamer het best de natie zullen vertegenwoordigen.

Men heeft in 1887 eene poging gedaan om in dit bezwaar te voorzien, door een voorstel om het lidmaatschap der Eerste Kamer toegankelijk te verklaren ook voor hen, die hooge en gewichtige, doch niet-openbare betrekkingen bekleedden of bekleed hadden. De Regeering verklaarde zich tegen het voorstel op grond, dat, waar het particuliere betrekkingen betreft, moeielijk eene grens tusschen hooge en gewichtige en andere te trekken valt. Hier zag de Regeering juist, want in het bijzonder leven is het in 't algemeen de persoonlijkheid van den bekleeder, die eene betrekking al dan niet hoog en gewichtig maakt. Men bedenke slechts, op hoe verschillende wijze het beroep van bankier, van advocaat, van fabrikant kan worden waargenomen, en tot hoe verschillende waardeering van zoodanig beroep de wijze van waarneming ervan aanleiding geeft.

Intusschen, de onmogelijkheid om ten aanzien van particuliere betrekkingen eene scheiding te maken, heeft bij de

10

Sluiten