Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

ALGEMEENE EIGENSCHAPPEN VAN DE VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN DER EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING.

De toepassingen die de beginselen der evenredige vertegenwoordiging gevonden hebben, zijn, gelijk wij nader zullen zien, talrijke en onderscheidene.

Intusschen, in hoe menig opzicht er verscheidenheid heerschen moge tusschen de verschillende stelsels, die de verwezenlijking der evenredige vertegenwoordiging beoogen, er zijn zekere algemeene eigenschappen aan te geven, die in alle hare toepassingen worden teruggevonden.

In de eerste plaats zij er op gewezen, dat voor de toepassing der evenredige vertegenwoordiging het er niet toe doet, of het vertegenwoordigend lichaam uit een grooter of kleiner aantal leden bestaat, noch welke functiën deze zullen hebben te vervullen, evenmin of de schare der vertegenwoordigden meer of minder uitgebreid is. Zoo kan de evenredige vertegenwoordiging toepassing vinden bij de verkiezingen van de leden der Volksvertegenwoordiging, even goed als bij de samenstelling van het bestuur eener particuliere vereeniging. Slechts op de wijze van verkiezing heeft zij betrekking. De verkiezingswijze zóódanig in te richten, dat de verschillende stroomingen en richtingen, die in het kiezerscorps werken, in zoo juist mogelijke verhou-

Sluiten