Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebezigd wordt, betrekking hebben. Aldus opgevat, zoude de uitdrukking het streven der hier bedoelde stelsels onjuist weergeven; immers, zij willen aan iedere groep of fractie van aaneengesloten kiezers, mits voldoende krachtig, ook al mocht zij niet als eene bestaande politieke partij zijn aan te merken, vertegenwoordiging doen erlangen Overigens zij opgemerkt, dat de inrichting van de meeste stelsels dezer groep van dien aard is, dat het principe, hetwelk er aan ten grondslag ligt — de evenredige vertegenwoordiging der verschillende groepen en fractiën in het kiezerscorps — geenerlei nadeel toebrengt aan de vrijheid van keuze van iederen individueelen kiezer.

De stelsels der tweede categorie stellen niet de aaneengesloten groep of fractie onder de kiezers op den voorgrond. Partijformatie vóór den kiesstrijd is bij deze stelsels wel is waar niet eene onverschillige zaak, maar zij wordt overgelaten aan het welmeenen der kiezers, zij is niet een integreerend bestanddeel der hierbedoelde stelsels. Zij kan en zal in den regel plaats vinden, noodzakelijk vereischte voor de verkiezing is zij geenszins. Want het is hier de persoon van den enkelen kiezer, die op den voorgrond treedt en de kieswijze beheerscht. Hier wordt des kiezers volkomen onafhankelijkheid van iedere aansluiting met anderen als uitgangspunt genomen. Vandaar, dat de stelsels dezer categorie die der persoonlijke vertegenwoordiging worden geheeten.

Wij zullen nu achtereenvolgens de stelsels van beide groepen nader beschouwen.

Sluiten