Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overblijven, gaat het centraalbureau aldus te werk: de namen der candidaten die op het kleinste aantal briefjes bovenaanstaan, worden geschrapt en die billetten toegekend aan de daarop volgende candidaten.

Telkens, wanneer een candidaat zoodoende het kiesquotient bereikt heeft en dus gekozen is, wordt op alle nog overige stembriefjes zijn naam geschrapt en, voor zooveel die naam daarop bovenaan stond, de stem aan den volgenden candidaat toegewezen.

Deze bewerking wordt voortgezet tot het aantal der overgebleven candidaten gelijk is aan het getal der nog te bezetten zetels of tot verdere doorschrapping niet meer mogelijk is. In het eerste geval zijn alle nog overige candidaten gekozen, in het tweede geval beslist de betrekkelijke meerderheid.

Bij tusschentijdsche vacature treedt hij, die bij de laatste verkiezing van de niet gekozenen de meeste stemmen heeft verkregen, in de plaats van het uitgevallen lid.

Eene stem kan verloren gaan, doordien het billet van eenen candidaat, wiens naam op het kleinste aantal briefjes voorkomt en wiens stemmen dus verdeeld worden, geene andere dan geschrapte namen bevat of wanneer daarop als ongeschrapte namen alléén die van reeds gekozen candidaten of van candidaten, wier stemmen reeds zijn overgedragen '), voorkomen.

lt Wanneer toch een candidaat, wiens naam op het kleinste aantal stembriefjes bovenaan voorkomt en wiens stemmen dus zyn overgedragen, op andere billetten als tweede, derde enz. vermeld wordt, dan kunnen die billetten nimmer voor hem in rekening worden gebracht. De omstandigheid, dat hij op het kleinste aantal stembriefjes bovenaan voorkwam, doet hem noodwendig alle stemmen, waarop hu als subsidiair candidaat aanspraak had, voor immer derven. Wy meenen hier met eene niet onbelangrijke onvolmaaktheid van het stelsel Hare te doen te hebben. Want vele subsidiaire stemmen komen zoodoende niet tot haar recht en worden onthouden aan eenen candidaat, die, indien ze voor hem in rekening konden worden gebracht, wellicht gekozen zoude zyn. Zóó kan het voorkomen, dat een candidaat, die op een betrekkelijk gering aantal stembilletten bovenaan staat, niet wordt gekozen, hoewel een zeer groot aantal subsidiaire stemmen op hem is uitgebracht, terwyl een andere candidaat, die als eerste candidaat slechts op enkele weinige stembriefjes meer voorkomt dan eerstgenoemde, maar op wien geene of een aanzienlijk geringer aantal subsidiaire stemmen uitgebracht is, wél wordt gekozen.

Sluiten