Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 24.

Dadelijk na afloop der stemming worden door het stembureau de ingekomen stembriefjes opgezonden naar het hoofdstembureau, hetwelk, na ontvangst der stembriefjes van alle stembureaux in het kiesdistrict, de geldigheid der stembriefjes onderzoekt en ten aanzien van elke lijst vaststelt: het aantal der op haar uitgebrachte lijststemmen en het aantal der door iederen candidaat verworven bijzondere stemmen.

Art. 25.

Het steminencijfer van elke lijst wordt verkregen door optelling van het aantal der op haar uitgebrachte lijststemmen en van de bijzondere stemmen, welke uitgebracht zijn op de candidaat-leden, die op de lijst zijn voorgedragen.

Art. 26.

Het hoofdstembureau stelt het kiesquotient vast door deeling van het totaal der stemmencijfers van de verschillende lijsten door het aantal der te bezetten zetels.

Daarna bepaalt het hoofdstembureau door deeling van het stemmencijfer van elke lijst door het kiesquotient, op hoevele zetels elke lijst recht heeft.

Wanneer, na de in het vorige lid bedoelde bepaling van het aantal zetels waarop iedere lijst recht heeft, nog zetels te bezetten overblijven, worden deze door het hoofdstembureau toegekend aan de lijsten, ten aanzien van welke de deeling, in het vorige lid bedoeld, de grootste overschotten heeft gelaten. Bij gelijke overschotten beslist het lot.

Art. 27.

Wanneer aan eene lijst meer zetels toekomen, dan zij namen van candidaten-leden en candidaat-plaatsvervangers tezamen bevat, worden de overblijvende zetels door het hoofdstembureau aan de andere lijsten toegekend in verhouding van het aantal der door iedere lijst verworven stemmen.

De voorgaande twee artikelen z\jn ten deze toepasselijk.

Sluiten