Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 17.

De naam van een gekozen candidaat wordt op alle stembriefjes, waarvan na zjjne verkiezing verder toekenning geschiedt, vóór de toekenning, door het centraalbureau doorgeschrapt.

Voor zooveel de naam van een gekozen candidaat op een stembriefje, waarvan na zijne verkiezing toekenning geschiedt, in het eerste kiesvak was geplaatst, wordt dit stembriefje toegekend aan den volgenden daarop voorgedragen candidaat niet ongeschrapten naam.

Deze toekenning vindt echter niet plaats, voordat alle stembriefjes toegekend zijn, op welke de naam van den eerstvoorgedragen candidaat niet is doorgeschrapt.

Art. 18.

Wanneer na afloop der bewerking, in de voorgaande artikelen omschreven, nog zetels te bezetten overblijven, schrapt het centraalbureau telkens op de stembriefjes, waarvan de eerstvoorgedragen candidaten met ongeschrapte namen het geringste aantal stemmen verwierven, de namen dier candidaten door, en kent die stembriefjes toe aan de volgende daarop voorgedragen candidaten met ongeschrapte namen.

De volgorde, naar welke de in het vorige lid bedoelde toekenning der stembriefjes geschiedt, is deze, dat telkens de stembriefjes, van welke de eerst voorgedragen candidaten met ongeschrapte namen een gelijk gering aantal stemmen verwierven, worden toegekend naar rangorde van het aantal der daarop voorgedragen candidaten, in dier voege, dat de stembriefjes'met het kleinste aantal namen het eerst worden toegekend; ten aanzien der rangorde van toekenning der stembriefjes met een gelijk aantal namen, gelden de voorschriften, vervat in de laatste twee zinsneden van artikel '15.

Art. 19.

Iedere candidaat, die op de wijze, in het vorige artikel omschreven, een aantal stemmen heeft verkregen, gelijk aan het kiesquotient, wordt door het centraalbureau verkozen verklaard.

Het tweede lid van artikel 10 en het eerste lid van artikel 17 zijn ten deze toepasselijk.

Art. 20.

Met de bewerking, in artikel 18 omschreven wordt voortgegaan, totdat alle te bezetten zetels zijn ingenomen, of verdere voortzetting der bewerking niet mogelijk is. In het laatste geval is voor

Sluiten