Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt te kort gedaan aan de rechten, welke de persoonlijke vertegenwoordiging aan den kiezer toekent. Dat die vertegenwoordiging medebrengt, dat de kiezer op zijn stembriefje de namen mag vermelden van candidaten, die niet zijn gesteld in den kieskring, waartoe hij behoort, fliaar elders, schijnt na het opgemerkte in de toelichting op de artikelen 1—3, nadere verklaring niet te behoeven.

Art. 7. Dit artikel bevat een der hoofdbeginselen van het stelselHare, n.1. de toekenning der bevoegdheid aan den kiezer, om zijne stem eventueel aan een of meer andere candidaten over te dragen, een beginsel, dat voorzeker alle toejuiching verdient, daar het er krachtig toe medewerkt, om het aantal der stemmen, die geen effect kunnen hebben, tot een minimum terug te brengen.

Het zal nader blijken, hoe zoowel de kiezers, die hunne stem hebben uitgebracht op eenen candidaat, die méér dan het voor verkiezing vereisclite stemmenaantal behaalde, als degenen, die hunne stem gaven aan eenen candidaat, die slechts een gering aantal stemmen op zich vereenigde, door de aanwijzing van een of meer candidaten, aan wrie zij hunne stem wenschen over te dragen, tot de verkiezing dier candidaten kunnen medewerken.

Art. 8. Het op de buitenzijde van het stembriefje aangebrachte vak voor de vermelding van het aantal der op het stembriefje voorgedragen candidaten dient ter vergemakkelijking van de groepeering der stembriefjes, welke voor de afwikkeling der stemmen vereischt wordt.

Aktt. 10, 11, laatste lid en 13. De gedachte, welke aan deze voorschriften ter grondslag ligt, zal nader in de toelichting op artikel 15 worden ontwikkeld.

Art. 14, laatste lid. Deze bepaling houdt verband met de in artikel 22 bedoelde openbaarmaking.

Art. 15. De toekenning der stembriefjes in volgorde naar gelang van het aantal der voorgedragen candidaten, met eerdere toekenning van de briefjes met minder candidaten, vindt hare oorzaak hierin, dat de briefjes, ten aanzien van welke geene, of slechts beperkte overdracht kan plaats vinden, zooveel mogelijk behooren te worden toegekend op een tijdstip, dat die toekenning kan geschieden aan den eenigen of eersten daarop voorkomenden candidaat en nog geene overdracht, ten gevolge van de verkiezing van den eersten voorgedragen candidaat, behoeft plaats te vinden. Ge-

Sluiten