Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Zoo we met de practische oplossing van één onderdeel van het sociale vraagstuk in de laatste jaren flinke vorderingen maken, dan zeker wel met de verzekering tegen de geldelijke gevolgen der onvrijwillige werkloosheid.1) 't Valt moeilijk meer te ontkennen, dat deze zaak van het terrein der afgetrokken bespiegelingen naar dat der daadwerkelijke verwezenlijking is overgegaan. En al geven wij gaarne toe, dat de reeds gestelde daden nog maar proefnemingen zijn, de ernst, waarmede deze gedaan worden en de gunstige resultaten, welke zij voorloopig reeds hebben opgeleverd, waarborgen ons, dat binnen afzienbaren tijd voor den ernstigen socialen misstand der onvrijwillige werkloosheid althans een gedeeltelijke oplossing zal gevonden worden.

Wij gaan vooruit met flinke schreden.

Hebben niet op voorbeeld van Gent, welks naam onafscheidelijk aan de oplossing van dit vraagstuk zal verbonden blijven, meerdere plaatsen in België, Duitschland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië e. a. getracht door localen steun den werkloozen te gemoet te komen? Zijn Amsterdam,

') Overal waar verder in deze brochure van verzekering tegen de werkloosheid of, nog korter, van werkloosheidsverzekering wordt gesproken is eigenlijk het hier omschrevene bedoeld.

217

Sluiten