Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens het » Office du Travau' zijn er nog in tal van Fransche gemeenten travaux desecoursgeorganiseerd. Ookin Duitsch land is de werkverschaffing van overheidswege ingeburgerd.

Er zijn er nog altijd, die alles van werkverschaffing verwachten '). M.i. is echter het kunstmatige van dezen maatregel alleen reeds een groot bezwaar, om er een afdoende verbetering van de arbeidsmarkt van te verwachten. Er is echter een andere vorm, die meer aanbevelenswaardig lijkt. Leest men de »Algetneene Verslagen" en de »Handelingen" van tal van gemeenteraden, dan zal men bemerken, dat daarin heel dikwijls de wenschelijkheid wordt uitgesproken, om de groote werken, welke de Gemeenten hebben uit te voeren, beter en stelselmatiger over het heele jaar te verdeelen.

Langs dezen weg zou misschien heel wat kunnen gedaan worden. Natuurlijk zal men dan herhaaldelijk met grooter moeilijkheden en ook kosten te doen krijgen, dan wanneer men het gunstige seizoen benut. Maar het welzijn van een talrijk gedeelte der bevolking is toch ook wel wat waard. Het speciaal scheppen van eigenlijk overbodig werk is een maatregel, welke zijn donkere zijde al te duidelijk vertoont. De ondervinding heeft dan ook geleerd, dat zulk philantropisch aan het werk houden meer na- dan voordeel biedt, ook aan de arbeidende klasse zelf. In dit verband mag ik er misschien op wijzen, dat b.v. in Amsterdam, waar vroeger nog al wat aan werkverschaffing gedaan werd, men van dezen vorm van bestrijding der werkloosheid is teruggekomen. Men hoort er althans de laatste jaren niet meer van. De daarvoor benoemde Commissie bleek niet

') Men leze b.v. «Arbeitslosigkeit und ihre Bekampfung" van JULIUS WOLF, Dresden, 1896.

243

Sluiten