Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 27. In afwijking van het in art. 24, eerste lid, bepaalde, kan door het bestuur van het fonds voor de eerste maal na het in werking treden van dit reglement de bijslag na den aanvang van de maand, waarvoor hij gelden zal, vastgesteld worden.

Art. 28. Dit reglement treedt in werking zoodra het door den Gemeenteraad is goedgekeurd.

Het kan slechts gewijzigd worden op een daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering van het bestuur. Staken over een voorstel tot wijziging van het reglement de stemmen, dan wordt dit geacht verworpen te zijn.

Wijzigingen in dit reglement treden in werking, zoodra zij door den Gemeenteraad zijn goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur, den "jden Januari 1907.

F. HARMSEN Jr.,

Voorzitter■ E. M. Meijers,

Secretaris.

Goedgekeurd door den Gemeenteraad, overeenkomstig art. 9, tweede lid, van het Reglement voor het fonds ter bevordering van de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid, in zijne vergadering van 13 Februari 190J.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, Van Leeuwen.

De Secretaris,

J. A. Baëza.

111. VERORDENING, regelende de ondersteuning door de Gemeente van de verzekering tegen werkloosheid.

(Gemeenteblad van Utrecht, 1906, n°. 22.)

Art. 1. Aan vakvereenigingen, welke uitkeeringen verstrekken aan werkloozen, kan van gemeentewege eene bijdrage worden verleend overeenkomstig de volgende regelen.

Art. 2. Om voor eene bijdrage in aanmerking te komen, moet de vereeniging zich aanmelden bij Burgemeester en Wethouders, onder overlegging van hare statuten en van het reglement, dat het geven van uitkeeringen aan werkloozen regelt, en verder voldoen aan de volgende voorwaarden :

302

Sluiten