Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 7■ Het Fonds kan alleen bij Raadsbesluit worden opgeheven. Geschiedt dit, zoo is het Bestuur verplicht de zaken van het Fonds te vereffenen en het batig slot, indien aanwezig, aan de Gemeente uit te keeren.

§ 2. Uitkeeringen bij werkloosheid.

Art. 8. De uitkeeringen bij werkloosheid geschieden in den vorm van bijslag bij de uitkeeringen, welke door vereenigingen aan werklooze personen worden gedaan.

Art. 9. Geen bijslag wordt gegeven aan hen, wier werkloosheid het onmiddelijk gevolg is van werkstaking, uitsluiting, ziekte, lichamelijke ongeschiktheid of ongeval.

Art. io. Het Bestuur stelt het bedrag van den bijslag maandelijks vast.

Deze zal nooit grooter mogen zijn dan de uitkeeringen van de vereeniging, en aan éénzelfden persoon tot een bedrag van ten hoogste / 0.50 per dag, gedurende niet langer dan 90 dagen in een tijdvak van 12 maanden, kunnen worden gegeven.

Art. 11. I)e bijslag wordt gegeven bij uitkeeringen van vereenigingen, die voor deze uitkeeringen een afzonderlijke kas hebben, tot welke kas ook niet-leden als deelnemer kunnen toetreden. Als deelnemer aan de kas eener vakvereeniging behoeven slechts toegelaten te worden personen, die tot het betreffende vak behooren.

\ oor de in het ie lid bedoelde deelnemers mogen de bijdragen aan de kas 10% of. behoudens goedkeuring van het Bestuur, 15% hooger gesteld worden dan voor de leden.

Art. 12. De bijslag wordt gegeven aan personen, die bij het intreden der werkloosheid sedert ten minste zes maanden regelmatig hun bijdrage aan de vereenigingskas hebben gestort.

Over de eerste drie dagen der werkloosheid wordt geen bijslag gegeven.

Voor hem, die binnen den tijd van zes maanden, nadat hij bijslag ontvangen heeft, wederom werkloos wordt, geldt de verplichting tot storting der bijdrage, ingevolge het eerste lid, niet voor den tijd waarover hem bijslag is uitgekeerd en de drie daaraan voorafgaande dagen.

De verzekerde is verplicht gedurende de werkloosheid zich dagelijks aan te melden op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, uitgezonderd de dagen waarop deze gesloten is. Geen bijslag wordt gegeven aan den gene, die weigert voor hem passenden arbeid te verrichten.

307

Sluiten