Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het handschrift is een kopie van het vorige, zooals reeds door Ivoppius, die het mede gebruikte, is opgemerkt '). Dat wordt bewezen door eenige zeer aanstootelijke fouten. BG I heeft in het leven van W igboldus: trans Eraesara (voor Emesam): dit heeft BG II gedachteloos overgenomen. Nog erger: in het leven van Eggardus wordt een accusativus cum infinitivo terecht ingeleid door inquiens, geschreven inqens. Dit nu wordt door Adriani eenvoudig als ingens overgenomen, waardoor de zin geheel verloren gaat.

In 1736 schonk Adriani het handschrift aan de Groningsche Universiteitsbibliotheek.

P. t. Handschrift, toebehoorende aan het Groningsche Genootschap „Pro Excolendo Iure Patrio", met de boekerij van dat genootschap gedeponeerd in de Universiteits-Bibliotheek aldaar en genummerd P. E. n°. 93 2) (Oud nummer 4° n°. 27). Geschreven op papier met watermerk: floschvormig vat met letters: F. F. Hoog 190, breed 145 m.M. 227 fol., waarvan fol. 125 tot 146 de kroniek van Aduard bevatten. 22 regels op iedere blz. Geschreven in het einde der 17'le eeuw. Katernen van 8 bladen. Het handschrift heeft ongeveer denzelfden tekst als de beide voorafgaande.

Het was in het bezit van den Groningschen archivaris mr. R. K. Driessen en is op de auctie van diens boekerij in 1832 door het Genootschap aangekocht3).

A. G. II. Handschrift van het Rijksarchief in

was Adriani in 1748 secretaris en fiscaal van Aduarderzijl: hii zal daar dus vroeger zijlrichter zijn geweest. Houwerderzijl is dus t. a. p. te verbeteren in Aduarderzijl.

1) Specimen theologicum, etc. blz. XIV.

2) Mijn Catalogus blz. 356.

3) Cat. HSS. 4° no. 18.

Sluiten