Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit handschrift waarschijnlijk na den tijd, dat Yan Heussen het moet hebben gebruikt, door Hofsnider is geschreven. Ik geloof dan ook, dat wij het hand schrift van Yan Heussen niet meer bezitten: want zijn tekst vertoont afwijkingen van alle ons bekende handschriften, die niet alleen door onnauwkeurig lezen en afschrijven kunnen worden verklaard. Zoo verschillende afwijkingen in de volgorde der woorden, zoo de spelling Rigardus voor Richardus en meer andere. Wij zullen het verlies van Van Ileussens handschrift wel te boven komen: in het algemeen is zijn tekst die der laatste vier bekende handschriften Een tweede handschrift, dat vermeld wordt, is niet verloren, maar heeft nooit bestaan. Koppius namelijk somt als n°. 4 der hem bekende handschriften op een „Codex Bibliothecae Burgundicae Bruxellensis", „quem tamen videre mihi non contigit" naar hij zich beklaagt1). Wij gelooven dat gaarne: ook wij zullen ons het genoegen moeten ontzeggen met dezen codex kennis te maken. Immers mijn Brusselsche ambtgenoot, de heer J. van den Gheyn, conservator der handschriften, was zoo vriendelijk mij te berichten, dat hem geen handschrift der Aduarder kroniek in de aan zijn zorg toevertrouwde bibliotheek bekend was.

Nu wij dus de handschriften der kroniek hebben beschreven, kan hun onderlinge verhouding worden vastgesteld. Na wat ik boven mededeelde, is dat niet moeilijk. BG II is een copie van BG I, evenals L van H. Wat de betrekking van AG I en B betreft, zij komen zoo goed als woordelijk overeen: de vraag blijft, of zij beide afschriften zijn van één origineel, dan wel of B een copie is van AG I. Ik ben geneigd dit laatste te onderstellen, voor-

1) Specimen theologicum, blz. XV.

Sluiten