Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een bedrag naar goeddunken van den Inspecteur of diens plaatsvervanger, dan is boven het invoerrecht, door den aangever te betalen eene verhooging van vijfmaal het invoerrecht berekend over het verschil tusschen de vastgestelde en de aanvankelijk aangegevene waarde.

Is verklaring 25 eenmaal gedeponeerd, dan baat eene vrijwillige verhooging niet meer!

Wordt de termijn van 12 uur verkort (tot 6 uur) dan wordt verklaring 25 binnen dien tijd bij den ontvanger gedeponeerd.

De aangever, die met de waardeverhooging geen genoegen kan nemen en zijne goederen dringend benoodigt, kan deze dan reeds in ontvangst nemen tegen borgstelling van het invoerrecht, verhooging en kosten mits:

a. tusschen ambtenaren en de aangever geen verschil bestaat over de hoeveelheid der goederen.

b. naar het gevoelen van den Inspecteur of diens plaatsvervanger de waarde kan worden beoordeeld naar aan te houden stalen of monsters of naar beschrijvingen of afbeeldingen.

c. die stalen, monsters, beschrijvingen of afbeeldingen door de ambtenaren worden gewaarmerkt.

Van het een en ander wordt een proces-verbaal opgegemaakt, dat door de aangevers mede onderteekend wordt.

Met toestemming van den Inspecteur of diens plaatsvervanger kan de aangever eene schriftelijke belofte geven dat hij ten allen tijde de goederen zal vertoonen aan de ambtenaren die daarop recht hebben en is dan eene monstrerneming niet noodig.

Zoolang dan de goederen onder berusting van den ontvanger zijn, bij wien de aangifte is geschied, en waaronder deze gebracht worden na de eerste mededeeling der ambtenaren, kunnen deze ontslagen worden tegen borgstelling der bovengenoemde kosten, in afwachting van eene eindbeslissing.

Sluiten