Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«aan borgen toegekend of nog toe te kennen, ons »te verbinden ten behoeve van den Heer Ontvanger der In- en Uitgaande Rechten te Rotterdam, »nu of indertijd om zoodra de verbeurdverklaring »van de boven omschrevene aangehaalde goederen, »door den Rechter zal zijn uitgesproken op de »eerste aanmaning van den Heer Ontvanger voorhield dadelijk te zullen opleggen en betalen »eene som van zijnde het bedrag

«der tusschen genoemden Heer Ontvanger en »de ondergeteekenden overeengekomen waarde «van de boven omschreven aangehaalde goo»deren, welk bedrag in de plaats van die «ontslagene goederen treedt, en waarop mits «dien de verbeurdverklaring kan worden ver«haald.

»En verklaren wij ondergeteekenden vol«komen in te stemmen met de bevinding der ambtenaren, dat boven omschreven goederen

«bij het tarief op den invoer belast

«en geene andere.

»Van de boven omschreven goederen zijn «genomen monsters, waarvan door ons

» monsters verzegeld

«geworden, welke monsters die door ons erkend «worden met de ontslagene goederen overeen te «stemmen onder berusting van voornoemden Ont«vanger gebleven zijn.

«Overigens verklaren wij ondergeteekenden «tot prestatie van deze borgtocht of verbintenis »onze tegenwoordige en toekomstige goederen «ten allen tijde te verbinden en voor de uitvoering, nakoming en al de gevolgen zonder eenige «exceptie, domicilium te kiezen aan ons tegenwoor>dig kantoor.

»Wij behouden ons echter voor de verdedi-

Sluiten