Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den aangever; indien geen andere redenen bestaan om die uit anderen hoofde aan te houden." De benadering is volgens deze wet niet meer mogelijk. De termijnen van 12 en 24 uren zijn veranderd in 24 en 48 uren, terwijl deze termijnen verlengd kunnen worden tot zes etmalen.

Goederen, die overeenkomstig de waarde zijn aangegeven, kunnen eenvoudig worden vrijgelaten. (Met de tegenwoordige wet wordt dit ook gewoonlijk gedaan.)

In Art. 2, 3 en 4 vervallen de zinsneden, die betrekking hebben op-de benadering.

Art. 5 met den titel vervalt geheel.

In Art. G eerste lid wordt in plaats van »laatste lid" gelezen «voorlaatste lid."

Aan Art. 7 wordt het volgende bijgevoegd:

«Is in het geval, bedoeld bij art. 1, voorlaatste lid, verhooging der aangegevene waarde aangeboden tot een bedrag, dat door den inspecteur of diens plaatsvervanger niet voldoende is geacht en wordt niettemin bij einduitspraak de waarde op of beneden dat bedrag vastgesteld, dan is de aangever boven het invoerrecht over de aldus vastgestelde waarde slechts eene verhooging verschuldigd van vijfmaal het invoerrecht, berekend over het verschil tusschen die waarde en de aanvankelijk aangegevene."

Een artikel ten gunste van den handel.t In vele gevallen, die wij in de praktijk gezien hebben, hebben wij ons dikwijls over het onbilllijke van het tegenwoordige artikel 7, verwonderd. B.v.:

Een Expediteur ontvangt uit hot buitenland eene zending, die franco vracht en rechten te leveren is. Hij bezit geene factuur, doch slechts eene opgave voor de declaratie. Do zending wordt aangehouden. Hij seint aan den afzender en vraagt instructie's. Deze seint terug: «Werth mit zwanzig Gulden erhöhen" !

De inspecteur wil deze verhooging niet aannemen, daar er geene factuur voorhanden is, die dit kan staven. De

Sluiten