Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

termijnen verstrijken om met eene vijfmalige verhooging vrij te komen. Later werd geconstateerd dat eene verhooging van twintig gulden voldoende was geweest, doch moet hij nu eene verhooging van tienmaal de rechten van het verschil betalen.

In Art. 8 eerste lid worden de woorden »ten zijne overstaan" vervangen door »ten overstaan van hem of zijn gemachtigde."

In Art. 9 vervallen in het eerste lid de benaderingszinsnede, en hot tweede, derde en vierde lid geheel. In het laatste lid vervalt de uitdrukking «derde lid."

Het eerste lid van artikel 10 vervalt. Het tweede lid begint met: »De goederen kunnen desverlangend dadelijk enz."

Het laatste lid vervalt.

Van artikel 11 vervalt het laatste lid.

Art. 12 wordt als volgt gelezen:

»Zoodra de waarde onherroepelijk vaststaat en het invoerrecht, de verhooging en de kosten zijn voldaan, zijn de goederen, die onder den ontvanger berusten, ter beschikking van den aangever, tenzij daarop uit anderen hoofde recht van verhaal kleeft.

Indien de aangever niet over de goederen heeft beschikt binnen drie maanden, nadat hij daarover kon beschikken, worden zij beschouwd als aan de administratie afgestaan op den voet van art. 117 der voornoemde Algemeene wet.

Indien de aangever het invoerrecht, de verhooging en de kosten niet heeft betaald binnen drie maanden nadat de waarde onherroepelijk vaststaat, zal de daarvoor gestelde zekerheid worden ingevorderd. Is geen zekerheid gesteld, dan zullen de goederen tot verhaal van het verschuldigde door de administratie worden verkocht. Bedraagt de zuivere opbrengst van tien verkoop meer dan verschuldigd is, dan zal liet meerdere, indien het niet binnenj twee jaar na don verkoop door den aangever

Sluiten