Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de port et des droits d'entrée) te leveren zijn, dan moet in den vrachtbrief de inhoud van de declaratie juist wedergegeven zijn.

Algemeene benamingen van goederen als: kleederen, chemicaliën, zouten, koopwaren, manufacturen, zijn evenals de benaming „colli" niet toegestaan en moeten de goederen, zoowel als de colli, steeds naar hunne soort aangeduid worden.

Merken en nummers zijn duidelijk op te voeren, de benaming „diverse" is niet toegestaan.

Het aantal colli is in de declaratie op te tellen, en het totaal, zoo ook het totaal gewicht, in letters te herhalen.

Om eventueele vertraging te vermijden is het raadzaam, bij iedere zending, die franco rechten te leveren is, het volgende aan te geven.

Nauwkeurige inhoud met stukstal, zoo mogelijk van elke soort goederen de waarde separaat, het bruto en het netto gewicht.

Bij spiritualiën nog de sterktegraad; bij artikelen die suiker bevatten, het suikergehalte.

Wat de aangifte der waarde betreft, zoo schrijft de wet nog het volgende voor:

„Quand la valeur declarée dépasse 400 francs la douane est „en droit d'exiger la valeur détaillée par espece d'articles.

Men kan bij de aangifte niet te nauwkeurig zijn; het kan namelijk voorkomen, dat in eene kist kramerij, b.v. glaswerk, artikelen zijn, die een recht van 10% en artikelen die een recht van 15% van de waarde betalen.

De goederen kunnen door de ambtenaren der douane benaderd worden. Legt de aangever zich daarbij neder en wil hij de waarde niet verhoogen, dan kan hij de goederen voor het aangegevene bedrag aan de douane laten en ontvangt dan nog altijd 10% toeslag, zijnde de kosten tot de plaats van bestemming.

Wil de aangever te kennen geven, dat hij met eene

Sluiten