Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd verhoogd van 20 op 30; uit den hoofdelijken omslag werd door verhooging van het percentage ± f 2500 meer verkregen.

Leeuwarden: de vermeerdering der gemiddelde belastingsommen moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan verhooging van het percentage van den hoofdelijken omslag.

Kampen: in 1901 werden voor het eerst opcenten op de personeele en grondbelasting gelegd.

Leiden: de opcenten personeele belasting stegen in 1903 van 50—08 op 50—90; na 1900 moest de hoofdelijke omslag telkens worden verhoogd; de tarieven van sommige retributies werden in 1899 verzwaard en nieuwe retributies werden ingevoerd.

Deventer: de plaatselijke directe belasting werd gewijzigd;: de personeelopcenten bedroegen in 1898 : 20, in 1903:50; de controle op de plaatselijke directe belasting is verscherpt-

Zaandam.- de betere controle op de plaatselijke directe belasting gaf een heel wat hoogere opbrengst en een nieuwe retributie bracht ± ƒ 8000 in.

Delft: de hoofdelijke omslag werd verhoogd van 3.45 op 4I/2 %.

Zutphen klaagt evenmin als Gorinchem.

De financiën, speciaal van sommige gemeenten, geven geen vroolijk beeld te aanschouwen, en de vraag waar het heen moet dringt zich van zelf aan ons op.

Op de vraag, hoe het komt dat de uitgaven ook per zie] gerekend allerwege klimmen, kan, dunkt mij, in hoofdzaak het volgende worden geantwoord:

De merkwaardige verwonderlijke drang naar het betere, dat echter meestal tevens het duurdere is, wordt zoowel bij het individu als bij de gemeenschap aangetroffen, waardoor aan eiken tak van gemeentedienst steeds hoogere eischen worden gesteld. Verlichting, bestrating, onderwijs, armwezen enz., worden beter, intensiever verzorgd, zoowel in de groote stad als ten platten lande.

De allerwege aanwezige loonstijging veroorzaakt bij alle gemeenten niet alleen hoogere uitgaven voor bezoldigingen.

Sluiten