Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlijke belasting te treilen, met het oog op de kosten, die de gemeenschap voor handel en bedrijf aanwendt, kunnen met de opbrengst dier belasting de algemeene lasten worden verlaagd; maar die verschuiving van lasten wordt moeilijker naarmate de algemeene belastingen hooger zijn gestegen.

Verder valt bij de belastinguitbreiding te bedenken dat rijk en gemeente samen het belastingveld verdeelen, zoodat het gedeelte dat het rijk aan den gemeente fiscus toewijst, niet meer door het rijk kan worden benut. De wetgever zij dus voorzichtig en sta geen belastingbron aan de gemeente af tenzij het nuttig etl'ect vaststaat. Een belastingbron, die b. v. alleen aan de rijke gemeenten ten goede zou komen en niet aan de arme, ware beter door het rijk zelf behouden. Ik denk hier b. v. aan nieuwe persoonlijke directe belastingen, waaraan door verhuizing voor een deel ware te ontkomen.

De belastingdruk van het oogenblik wordt behalve door uitbreiding van het belastingveld. ook verlaagd door verhooging der rijkssubsidie, omdat het meerdere geld gebruikt kan worden tot afschaffing van lasten. Of dat geld in zuiveren subsidievorm dan wel in den vorm van belastingen, waarvan het rijk zich de verdere helling ontzegt, geschonken wordt, maakt in het wezen der zaak niet zoo heel veel verschil.

De rijkssubsidie bestaat sinds 1805, toen de gemeente voor de haar ontnomen accijnzen het 4/s der rijks personeele belasting ontving. Het rijk bleef die belasting hellen, maar keerde jaarlijks het aandeel uit aan elke gemeente.

In 1885 werd die vergoeding omgezet in een vast bedrag; en als ooit een maatregel genomen is. die getuigt, hetzij van weinig studie, hetzij van een verwaarloozing van de gemeentefinanciën, dan is het wel deze.

Wij zagen, dat overal de gemeenten steeds klimmende uitgaven moeten doen, die zelfs klimmen gerekend per ingezetene. Hoe het nu in den wetgever kon opkomen om een subsidie die in de meeste gemeenten klom. te vervangen door een vaste som. die dus per inwoner in een

Sluiten