Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar krijgt de verhooging van de zakelijke belasting geheel en al het karakter van een eenzijdige drukverzwaring en is van hulp aan de zwaargedrukte bewoners geen sprake meer.

In gemeenten waar de algemeene lasten nog laag zijn. zullen misschien de zakelijke belastingen zijn op te voeren. Een dergelijke verschuiving is nuttig omdat het voor een gemeente gewenscht is hare algemeene persoonlijke belastingen zoo laag mogelijk te houden.

Ten tweede.: de bevoegdheid aan den gemeenten een eigen grondbelasting te heffen.

Hiervoor geldt precies wat ik van de verhooging der grondbelastingopcenten zeide.

Alleen zij hier opgemerkt dat de uitbreiding dezer zakelijke directe belastingen van het onroerend goed eenige meerdere accressen aan de gemeente in nood zal brengen.

Wij zagen dat de 40 opcenten op het gebouwd 1 cent per inwoner stegen; dat wordt natuurlijk 2 cent als de gemeente 80 opcenten mag hellen, en nog wat meer als de gemeente een eigen grondbelasting mag invoeren.

Ten derde: een belasting van bouwterreinen naar de verkoopwaarde, of naar het bedrag, waarmede de verkoopwaarde sinds de laatste vaststelling buiten toedoen van den eigenaar of dengene, die krachtens eenig zakelijk recht het genot heeft is toegenomen.

Zie ik goed, dan is naast een gemeentelijke grondbelasting alleen dan nog een afzonderlijke belasting van bouwterreinen mogelijk als de waarde dier terreinen sterker stijgt dan van andere terreinen.

In gemeenten als de hoofdstad, die haast alle bouwterrein in eigendom bezit, en in gemeenten met weinig ontwikkeling geeft deze belasting geen of weinig baten.

Ten vierde: een belasting die geheven wordt bij overdracht van gebouwen of bouwterreinen naar de verkoopwaarde of weer naar het bedrag waarmede de verkoopwaarde sinds de laatste vaststelling buiten toedoen van den eigenaar of dengene. die krachtens eenig zakelijk recht het genot heeft, is toegenomen.

Sluiten