Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is een nieuw element in het gemeentelijk belastingstelsel; tot nog toe kende alleen het rijk mutatierechten. Jammer acht ik het, dat deze hunne intrede doen op de voorgestelde wijze, d. i., dat ze ook zullen geheven kunnen worden naar de verkoopwaarde, en niet alleen ingeval er meerwaarde valt te constateeren. Mutatierechten bij dalende waarde zijn een belasting bij verarming.

Bij geconstateerde meerwaarde kan geredeneerd worden, dat onverdiende voordeelen, het gevolg van het werken der gemeenschap, in de eerste plaats voor belasting in aanmerking behooren te komen.

Mutatierechten bij meerwaarde van huizen zullen bij een opgewekt bloeiend leven wel rendeeren. Maar bij stilstaande of in druk verkeerende gemeenten, of bij gemeenten die gronden in erfpacht uitgeven onder bepaling, dat de opstallen eigendom worden van de gemeente, zal deze bron weinig opleveren.

Ten vijfde: Het straatgeld wordt uitgebreid van de huizen ook tot terreinen, die aan openbare wegen en wateren zijn gelegen, zoodat niet alleen — zooals nu — de eigenaar van een huis daarin kan worden betrokken, maar ook de eigenaar van een stuk grond, en dit niet alleen als bijdrage in de kosten van landwegen maar ook van waterwegen.

Van veel belang lijkt deze maatregel niet: bij zware algemeene lasten is deze retributie bezwaarlijk op te leggen.

Ten zesde: De zoogenaamde bettermenttax. hierop neerkomende dat van bepaalde huizen en gronden, die door vanwege de gemeente tot stand gebrachte werken worden gebaat, een bijdrage in de kosten van die werken kan worden geëischt. Wordt b.v. te Amsterdam de Vijzelstraat verbreed. dan kan van de huizen gelegen aan de zijde, die niet wordt afgebroken, een bijdrage in de kosten worden gevergd.

Ter opheffing van bestaanden nood heeft deze bijdrage in te maken kosten natuurlijk geen beteekenis.

Ten zevende: De bestaande inkomstenbelasting zal worden uitgebreid tot de naamlooze vennootschappen en tot allen.

Sluiten