Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belasting te verdubbelen, dan beeft men immers plotseling geld in overvloed!

Nu weet ik wel, dat dit voorbeeld niet geheel juist is, maar veel verschil maakt het niet.

Is de optimistische blik der staatscommissie dus soms daaraan te wijten, dat zij verhooging van belasting hulp noemt! ?

De meerderheid der commissie was wel van meening dat de bestaande subsidie niet ongewijzigd kon blijven, maar geen enkel voorstel tot wijziging dier wet werd aangenomen.

De reden hiervan was, dat vele leden, hoewel van oordeel dat alleen de gemeenten, die het zwaarst belast zijn, voor een verhoogde subsidie in aanmerking moeten komen, het volkomen oneens waren over de wijze waarop die moest worden verleend.

Eenige heeren, die wel de subsidie wilden verhoogen. wilden er echter niet van hooren, dat alleen de zwaarst gedrukte gemeenten zouden worden geholpen. Men vindt deze meening belichaamd in de nota van de heeren v. Dedem. v. d. Does de Willebois en van Nispen tot Sevenaer.

„Zij vonden het" — 't zijn de woorden der heeren — „verderfelijk om naar dien maatstaf — den nood — de „rijksuitkeering te verhoogen."

De wet van 1897 is volgens hen een groote fout geweest, want toen is de eerste stap gezet op den weg der subsidieering, en die fout wreekt zich nu. Immers, „in plaats van in de toekomst beter voor de financiën te "zorgen, is een aanmerkelijk deel der gemeenten verder "op den verkeerden weg afgegleden en thans weer gekomen in soortgelijken toestand als in 1896. Vandaar dat "een deel der staatscommissie de fout van 1897 wil herbalen en nogmaals de geheele bevolking zal betalen't geen j'door sommige gemeenten ten eigen bate is besteed."

Hier vindt men dus de meening uitgedrukt, dat de nood eigenlijk is ontstaan omdat de gemeenten er maar op los leefden, en dat zuinigheid ia liet beheer dien noodstand had kunnen voorkomen.

Sluiten