Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat; het nauwe verband, de innerlijke eenheid van geloof en werk (Jacobus 2 en Hebr. 11) wordt dan ook meer dan eens uit<*esproken: „ Wat is het eerste en laatste goede werk, en wat omvat alle

bij vraag'9n' "et g:eIoof-"jBev«tigende vragen en antwoorden b vraag 91). „Men zegge daarom niet: Als ik geloof dan zal „,k ook lust hebben in de Wet. Lieve! Geloof is geloof - en

"rw"nPra!iei!' gC!" the0ne °f hersenschim> maar leven en doen.. „Dat David lust heeft in de Wet Gods (d.i. hier de openbaring

„van Gods gerechtigheid) wil zeggen, dat hij in die gerechtigheid

„uit geloove deelt,... uit geloove er zijn element in heeft, er

" h • met a' Zi,n U,t' en inSaan, doen en laten en „geheel zijn en zich bewegen, - zoodat hij aan dezelve zich „onderworpen heeft en onderwerpt; en aangezien deze onder„werping aan dezelve van den Geest der genade is, Die in hem is,

„zoo is h er geen dwangwerk, maar de in Gods oogen volkomene

de We'zcg'Ma,,h-22: 37-40"

gel°°,f 'S hCt eemge Werk' dat Gode behagen kan, en „sluit ieder ander werk, sluit alles wat de mensch in zijne hand

W 312 d ÏF'ff (le TWaalf,al' 12=14, Urn„s

o" %' ? 1 neemt het den ganschen wandel in zich op

"h'i J " 'S het ee" ding apart' een middeI- «ne hand, een „hefboom, een iets waar men wat mede doet.... In de Schrift

„is het de onderhouding der geboden Gods. Bij het eerste moet gij

"vreemd™ h f""8 ^ ™ d°°r anderen' bekend™ ™

b i ?r ,Sler WOr<len' en e'< koml z°° nooit „tot rust. Bij het laatste schreeuwen lusten, begeerten geld

'fnwerff Cer' ?'ang' schlinzec%heid, godsdienstigheid

"schreeuwt TTrm v,lbr°ederlijke Hefde en a'gemeene liefde, „schreeuwt al het zichtbare tegen u in, en gij zelf er tegen

'aanl r6" H ^ ^ ^ eVe"Wel aan het Woord, „aan de Genade, aan de Waarheid en de Barmhartigheden van

"hoïdt die "TT ^ aulléén Rechtvaardl'ge ^ alle smeekingen "dt, die zal leeren, hoe geloof de onderhouding van Gods

„geboden is (Opleiding bl. 123, 124.) „Gerechtigheid, gerech„tigheid zult gij najagen", dit is Gods Woord, en de onderwerping daaraan, het doen dienovereenkomstig, is geloof

"voedfn3 He:;'ja' Z0° Stipt--'- Waar 20U ik da" vanfeven"" „voed den dief en den doorbrenger, die, al is het na jaren ..het in onrecht vpr7ampiHo «... 1

, . , *v*v» wtgiuun ui verslindt. Hier is de

keus tusschen de inkomsten en den schijnbaren ondergano van zich en z in n:t „..w . ' ""uergang

... vj.j tuil mei oegeeren, zegt Gods

»

Sluiten