Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„in" vertalen, iets anders zou beteekenen. Jes. 48 : 10 „Ziet, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver"; Ps. 102 : 4 „Want mijne dagen zijn vergaan als rook, en mijn gebeente uitgebrand als een haard." Dit zijn de eenige plaatsen, die Dr. Kuijper aanhaalt, waar het met als vertaald wordt. Dat „als" meent hij ook te vinden Lev. 17:11 „Want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen."

Voorts enkele plaatsen, waar het met „tot" vertaald wordt. Spr. 3 : 26 „De Heere zal u tot een toevoorzicht wezen." (De Statenvertaling heeft: „De Heere zal met uwe hoop wezen") Ex. 18 : 4. „Want de God mijns Vaders is mij tot eene hulp geweest". Ps. 35 : 2: „Sta op tot mijne hulp".

Uit deze plaatsen leidt Dr. Kuyper af, dat het genoemde voorzetsel volstrekt niet altoos met „in" moet vertaald worden, en dat het lang niet zoo zelden gebezigd wordt om eene vergelijking uit te drukken.

Wij antwoorden daarop, dat wij het eerste ook volstrekt niet beweren. Maar de vraag is, of niet overal voor den Hebreeër de voorstelling van „in" ten grondslag ligt. De Hebreeuwsche taal is geene afgetrokkene taal. De Hebreeër ziet het ééne als het ware op dezelfde plaats van het andere, in het andere, door het andere gedekt, en zoo komt de vertaling soms néér op „als"; maar wij mogen niet eenvoudig zeggen: „in" is soms „als". Eigenlijk moeten wij dan niet vertalen met „als", maar met „in de plaats van". Dit gaat op bij al de genoemde plaatsen. Bij Jez. 48 : 10 is de verklaring moeilijk. Wat beteekent: niet als zilver? Israël is toch in den smeltkroes geweest! Wellicht beteekent het louteren hier: beproeven, als Ps. 17 : 3; Ps. 26:2; Ps. 105 : 19. Dan zou „zilver" de waarde kunnen aangeven; het zou kunnen zijn: Ik heb u beproefd, maar uwe waarde niet bevonden die van zilver te zijn. Dan komt ook de eene waarde te staan in de plaats van de andere. Dus zelfs daar, waar wij niet met „in" kunnen vertalen, staat dat „in" toch in zekeren zin den Hebreeër voor de oogen. Het bewijs is wel geleverd, dat wij niet overal met „in" vertalen kunnen, maar niet, dat wij hier, in Oen. 1 : 26 en 27, niet met „in" vertalen mogen, en de eenvoudigste vertaling dient altijd het eerst genomen te worden.

Sluiten